DUYURULAR / HABERLER

Home »  DUYURULAR / HABERLER

ADRES TAKİP SİSTEMİ GEÖÇİCİ OLARAK ALTTAKİ LİNKE TAŞINMIŞTIR:

http://cdfs.simgecozumevi.com.tr/

+++++++++++++++++++++++++++++++++

MART 2020 DEN İTİBAREN, ORTAK KABULÜNE BAŞLANDI

Mart 2020 de yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut ortaklarımız arasında yapılan anket değerlendirilmiş ve, C Tipi konutlarda 7 adet yerleşime açık hisse kaldığı görülerek, KOOPERATİFİMİZE ORTAK kabulüne yeniden başlanmıştır.

14 ARALIK 2020 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN 2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONRASI C TİPİ KONUTLAR İÇİN KURA ÇEKİLDİ.

TOPLANTI TUTANAĞI:

S.S. Üçüncü Bahar Sitesi Huzur Evi Yapı ve İşletme Kooperatifinin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 14./12./2019 tarihinde saat 13:30‘de İzmir İli Seferihisar İlçesi Turabiye Mah. Kümeevleri 52/6 adresinde ki Sosyal Tesis Binamızda T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Önder ERGUN ve Mahmut ÇELİK..’in gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının; toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren taahhütlü mektupların 13/11/2019 tarihinde 96. ortağa Seferihisar PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b)Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 97 (doksanyedi) ortaktan, 62 (altmışiki) ortağın asaleten ve 9 (dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 71 (yetmişbir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi.
Toplantı Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Semih Kumbasar tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ
1) Yoklama yapıldı. Gerekli çoğunluğun sağlandığı tespit edildi. Toplantı Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Semih Kumbasar tarafından saat 14.00.da açıldı. Müteakiben Ulu Önder Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
2) Divan başkanlığı seçimine geçildi. Sözlü olarak gelen öneriye göre Divan Başkanlığına Ali Ağzıtemiz ve katip üyeliklere ise Tülin Hızlı ve Sevinç Gönül Ulrich’in seçilmesi önerildi. Başka öneri getirilmediğinden yapılan oylama sonucu Divan Başkanı Ali Ağzıtemiz ve katip üyeler Tülin Hızlı ve Sevinç Gönül Ulrich oy birliğiyle seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi yapılan oylama sonucu oy birliğiyle verildi.
3) Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Semih Kumbasar kooperatif inşaatının yüzde doksanının ay sonunda biteceğini, sitenin park alanın yaşam alanı dışında alt tarafta yapıldığı iletildi. A ve B tipi evleri içeren blokların zamanında, taahhüt edilen zamanından daha uygun zamanda teslim edilmeye çalışılacağı eklendi. Sosyal tesislerin ve A, B bloklarının maliyetlerinin tamamlanmasıyla 15 ayda bitirilebileceğinin planlandığı söylendi. Yerleşim için ruhsata başvurulduğu, ruhsatın çıkması yetişmese bile Mart 2020.den sonra yerleşmek isteyen üyelerin eşyalarını yerleştirebileceklerini düşündüklerini iletti. Site giderlerini karşılama amaçlı site aidatlarının alınmasının Mart 2020 de başlanmasının planlandığı bildirildi.
4) 2020 revize bütçesinin görüşülmesine geçildi. Mehmet Ali Baran söz alarak 2020 revize tahmini bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Veli Hüsnü Tokmen söz alarak 2020 site aidatı konusunda soru sordu, Mustafa Semih Kumbasar site aidatının ruhsatı aldıktan sonra belirleneceği şeklinde cevaplandı. 2020 aidatının tespitine geçildi, sözlü olarak 2020 Ocak ayından itibaren Mayıs ayına kadar aidatların üye başına her ay için 6.000,00 TL (altı bin Türk Lirası), 2020 Haziran ayından 2020 Aralık ayına kada her ay için 500,00 TL (beş yüz Türk Lirası) olarak ödenmesi önerildi. Başka öneri olmadığından, yapılan oylama sonucunda 69 kabul oyuna karşılık 2 ret oyu alarak oy çokluğuyla kabul edildi. 2020 revize tahmini bütçesi okunduğu şekliyle, yapılan oylama sonucu 1 ret oyuna karşılık 70 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Aidatların ay sonuna kadar ödenmesi, zamanında ödemeyen ortaklara gecikme faizi olarak %2 uygulanması yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.
5) 09.06.2018 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısının gündeminde yer alan 13. maddesinde alınan kararda kura çekim şeklinde bir aksaklık meydana gelmediğinden genel kurul tarafından yapılan oylama sonucunda bu maddenin görüşülmeden geçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
6) Dilek ve temennilerde söz alan ortaklardan Müjdat Ulutekin öncelikle sosyal tesislerin ve A-B grubunu içeren blokların bitirilme süreçlerinin planları ve bitmezse nasıl çözümleneceği ayrıca henüz satılmamış üyeliklerin geleceği soruldu. Bir de A-B bloklarının veya C blokları arasında isteyen üyenin geçip geçemeyeceği soruldu Aynı soru Deniz Nalbantoğlu tarafından da tekrar gündeme sunuldu. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından bu soruların Haziran’daki genel kurul gündemini oluşturacağı ve satılmamış üyeliklerin ise satılmama durumunda ortaklaşa yeni planlar geliştirileceği belirtildi. İkinci olarak Emel Akal söz alarak bütçe finansmanı konusunda bilgilendirme istedi. Sorular yönetim kurulu tarafından cevaplandı. Son olarak Sosyal tesislerinin statik hesabının yapılıp yapılmadığı İlda Yazıcı tarafından soruldu. Yönetim Kurulu tarafından bu konuda bilgi verildi Divan başkanı genel kurula hitaben gündem maddelerine ve alınan kararlara her hangi bir itirazlarının olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmediğinden toplan divan başkanlığı tarafından saat 15.40 da sonlandırıldı. 14/12/2019
Divan Başkanı Katip Üye Katip Üye

Ali AĞZITEMİZ Tülin HIZLI Sevinç Gönül ULRİCH

Bakanlık Temsilcileri

Önder ERGÜN Mahmut ÇELİK

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

27 NİSAN 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN GENEL KURUL TUTANAĞI:

S.S. ÜÇÜNCÜ BAHAR SİTESİ HUZUREVİ YAPI VE İŞLETME KOOPERATİFİ’nin 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 27/04/2019 tarihinde saat: 14:00 da Turabiye Mah. Küme Evleri 52/6 No: 4 Seferihisar- İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Yusuf TUTA ve Taner KARAKOÇ gözetiminde toplanıldı.
Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;
a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun / /201 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarımn 11/03/2019 tarihinde 97 ortağa Seferihisar PTT Şubesi’nden taahhütlü olarak gönderildiği,. . .. ortağa .. /. . .. /201 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,
Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı, 98 (Doksansekiz) ortaktan,
..kırkyedi. . . ( 47 ) ortağın asaleten ve . . .oniki.. (. . . 12..) ortağın vekaleten katılımı ile toplam . ..ellidokuz.. (. ..59..) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi ve toplantı Başkan Semih KUMBASAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde:1- Toplantı yeter sayısının olduğunun tespit edilmesi üzerine genel kurul toplantısı Saat: 14.00’de Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Semih KUMBASAR tarafından açıldı. Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Madde:2- Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Gülçin BAŞDEMİR, Üyeliklere Rüyam Alev PARILDAR ve Nesrin KUSİN önerildi, başka öneri olmadığından yapılan oylamada bu isimler oybirliği ile Divan Heyetine seçildi. Bu Seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. Bu arada yönetim kurulu bir önerge vererek gündemde yer alan 13. maddenin gündemin 7. Maddesi olarak görüşülmesini ö erdi, öneri oh birliğiyle kabul edildi.

Madde:3- Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Semih KUMBASAR açılış konuşması yaparak, kooperatif ortaklarına hoş geldiniz dedi.Devam eden inşaat çalışmaları hakkında ortaklara detaylı bilgilendirmede bulundu.Mehmet MİSCİOĞLU’ nun istifası ile ilgili olarak genel kurulu bilgilendirdi.

Madde: 4- 2018 Bilanço yılına ait;

a) Yönetim Kurulu faaliyet raporu Mehmet Ali BARAN tarafından okundu.

b) Denetim Kurulu raporu Hüseyin UĞUR tarafından okundu.

c) Bilanço ve Gelir / Gider farkı hesapları kooperatif muhasebecisi Erdoğan DÖNMÜŞ tarafından okundu.

Madde: 5- Okunan raporlar ile Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları görüşmeye açtldı; Söz alan; Veli Hüsnü Tokmen imalatta gelinen aşama hakkında bilgi istedi.
a- Bilanço ve gelir gider tabloları İsmail Hakkı Zoral ‘ın vekili Ali İhsan Akal’ın 1 ret oyu na karşılık 58 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.
b- Yönetim Kurulu İsmail Hakkı Zoral ‘ın vekili Ali İhsan Aka1’ın 1 ret oyu na karşılık 51 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
c-Denetim Kurulu İsmail Hakkı Zoral ‘ın vekili Ali Îhsan Akal’ın 1 ret oyu na karşılık 51
kabul oyu ile ve oy çokluğu ile ibra edildi.
Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde: 6-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Semih Kumbasar madde ile ilgili olarak genel kurula detaylı açıklamalarda bulundu. Söz alan Emel Alpaslan A-B Bloklarının ve sosyal tesislerin 2024 yılına kadar bitirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun düşüncelerini sotdu, gerçekçi hesap yapılmadığl düşüncesini dile getirdi. Başkan açıklayıcı bilgilerde bulundu, sosyal tesisler için proje tadilatına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Ali Ağzıtemiz; buranın değerini o kadar küçük görmeyin insanlar girmek için can atmaktadırlar.Benim etrafımda ki 4 kişi buraya girmek istiyorlar Amerika’ dan bile buraya girmek isteyenler var.Satışları bir an önce gerçekleştirilmesi halinde Yönetim buraya girmek isteyenler var.Satışları bir an önce gerçekleştirilmesi halinde Yönetim Kurulu’nun da elinin rahatlayacağını söyledi. Merih Kerestecioğlu peyzaj ve çevre düzenlemesi konusunda neler yapılacağını sordu. Başkan verdiği yanıt ile bu konuda ciddi bir bütçe ayırdıklarını belirterek çok güzel çalışmaları olacağı konusundaki söylemlerini dile getirdi. Söz alan Fikret Tayyar Öncü, kooperatifin finansı satışlara bağlı, satışların gerçekleşmemesi halinde ne olacağı belli değil, Genel Kurul’dan niyet değil taahhüt bekliyoruz dedi. Başkan verdiği yanıtta kimseye mal mülk vermediklerini kullanım hakkı, oturmalarına izin hakkı verdiklerini belirterek detaylı açıklamalarda bulundu. Aliye Melda Bağcan Yönetim Kurulu’nun bu konudaki düşüncelerine katılıyorum ve destekliyorum dedi. Mehmet Uğur Türkel ülkemizin İçinde bulunduğu ekonomik ortam göz önünde bulundurulduğunda hala Yönetim Kurulu’ndan mucize bekleyen arkadaşlarımız var, Yönetim Kurulu’nun maddede ki önerisi çok yerindedir aynen katılıyor ve destekliyorum dedi. Adil Oktay Karal ülkenin genel ekonomik durumu göz önüne alındığında kooperatifimizin durumunun iyi olduğunu düşünmekteyim. Fikret Tayyar Öncü tekrar söz alarak A-B Blokların ve sosyal tesislerin ne olacağı konususun muallakta kaldığını belirterek bu maddenin oylanamayacağını belirtti.A-B Konutlardaki ortakların diğer inşaatların tamamlanmasında aidat ödemesinin durdurulmasını öneriyorum dedi. 2019 yılı sonunda yerleşimin başlayabilmesi için Yönetim Kurulu’nca 8 Aralık 2018 tarihinde ortakların bilgisine sunulan öncelikle 87 adet C Tipi 2+1 Konutların tamamlanarak A-B Bloklardaki ortakların site aidatlarını üstlenerek geçici olarak buraya yerleştirilmesi, sosyal tesisler, A-B Bloklar ve revir inşaatlarının en geç 2024 yılı içinde bitirilmesi koşulu ile ertelenmesi konusu genel kurulda görüşüldü. Yapılan oylamada madde yazıldığı şekli ile aynen 2 ret oyuna karşılık 56 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde:7-Ortaklıktan ayrılanlara yapılacak geri ödemelerin planlanması ve gerçekleştirilmesi için Kooperatifler Kanunu Yönetim Kurulu’na vermiş olduğu yetki ile ödemelerin 3 yıla yayılarak yapılması oylandı. Ahmet İğdirliğil vekili Hüseyin Uğur’un I ret oyuna karşılık 48 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde:8- Örnek ev olarak yaptırılan 82 ve 83 nolu iki adet C Tipi (2+1) konutun, katkıda bulunmak isteyen ortaklarımızın hisse alması için kura dışı bırakılması oy birliği ile kabul edildi.

Madde:9- Şartların oluşması durumunda, sitemizin girişindeki A-B Bloklardan en çok ilk ikisinin uygun görülen kurum veya şahıslara satılabilmesi için, her bir bloğun 6.000.000,00 (altı milyon)TL’ den az olmamak üzere satılması konusunda Yönetim Kurulu’na tam yetki verilmesi önerisi 14 ret oyuna karşılık 36 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde: 10- Ortaklık aidatı 2019 Temmuz ayından itibaren 8 ay süre ile 6.000.00 (altı bin)TL olarak ödenmesi ve aylık gecikme faizinin de yüzde 2 olarak tahsil edilmesi 13 ret oyuna karşılık 34 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde: 11- 2019 revize Tahmini bütçe okundu görüşmeye açıldı Fikret Tayyar Öncü ve Merih Kerestecioğlu revize 2019 tahmini bütçeye ait eleştirilerini dile getirdiler sayman yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Baran eleştirilere açıklayıcı yanıtlar verdi. Yapılan oylamada tahmini bütçe okunduğu şekli ile aynen 1 ret oyuna karşılık 37 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi. 2020 Tahmini bütçesi okundu söz alan olmadı.
Yapılan oylama da 2020 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde: 12- Yönetim ve denetim kurullarının 2 yıl süre ile görev yapması önerisi 40 kabul oyu, I yıl görev yapma önerisi ise 10 oy aldı ve 2 yıl süre ile görev yapmaları oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde: 13- Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimine geçildi, seçimlere tek liste ile Gidilerek, altta listelenen iisimler belişrtilen
kurullara seçildi.

Yönetim Kurulu Asil
I -Mustafa Semih Kumbasar
2-Mehmet Ali Baran
3-İbrahim Türkmenoğlu
4-0sman Gürsen Arslan
5-Yusuf Aktalay

Yönetim Kurulu Yedek
I -Murat Derya Erçal 2-Ali Ağzıtemiz 3-Nergiz Ovacık
4-Ahmet Tayfur Yağcı
5-Gülçin Başdemir

Denetim Kri Asil
I -Hüseyin Uğur
2-Ali İhsan Akal
Denetim Kurulu Yedek
I -Meltem Uygur
2- Sülün Falay

Madde: 14- Site yönetim planı görüşülmesine geçildi yapılan müzakereler neticesinde site yönetim planının son haline verilmesi ve ek olarak her türlü tapu işlemlerinin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu’nu temsilen Başkan Mustafa Semih Kumbasar’ a tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde: 15-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanı toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine saat: 18.00′ da toplantıyı kapattı.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

14.OLAĞAN GENEL KURULUMUZ  27 NİSAN 2019 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK 

Yönetim Kurulumuz 29 Aralık 2018 günü yatığı toplantıda 2018 Mali Yılına ait hesap ve faaliyetlerin değerlendirileceği 14. Olağan Genel Kurul’umuzun, 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 13:30 de Seçimli Gündemle, Turabiye Mah. Küme Evleri 52/6 No: 4″ Seferihisar-İZMİR adresindeki lokalimizde yapılmasına karar vermiştir. Genel Kurul Gündemi ve davetiyesi Şubat ayı içinde tüm ortaklarımıın adresine gönderilecek ve i-net yazışma gurubumuzda da ilan edilecektir.

++++++++++++++++++++++++++++

9 HAZİRAN 2018 DE YAPILAN 13 GENEL KURULUMUZUN TUTANAĞI

Kooperatifimizin 2017 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 09/06/2018 tarihinde saat: 13.00 da Turabıye Mah. Küme Evleri 52/6 No: 4 Seferihisar-İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Yusuf TUHTA ve Şebnem MELEK gözetiminde toplanıldı. Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesınde kayıtlı, 95 (Doksanbeş) ortaktan, 60 ( altmış ) ortağın asaleten ve 10 (on) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 70 (yetmiş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bılgi verildi ve toplantı Başkan Semih KUMBASAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde:1- Toplantı yeter sayısının olduğunun tespit edilmesi üzerine genel kurul toplantısı Saat: 13.20’de Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Semih KUMBASAR tarafından açıldı. Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

Madde:2- Genel Kurulu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Merih KERESTECİOĞLU, üyeliklere Rüyam Alev PARILDAR ve Tülin HIZLI başka öneri olmadığından yapılan oylamada bu isimler oybirliği ile Divan Heyetine seçildi. Seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi  oybirliği ile verildi.

Madde:3- Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Semih KUMBASAR açılış konuşması yaparak, kooperatif ortaklarına hoş geldiniz dedi. Gelen öneriye yönetiminde katılması üzerine 8.ci ile 10.uncu maddelerin yer değiştirilmesi oylandı oybirliği ile kabul edildi.

Madde:4- Kooperatifın devam etmekte olan inşaatları ile ilgili olarak genel kurula detaylı bilgi sunuldu. Mehmet MİSCİOĞLU söz aldı. İnşaatların gidişatı ile ilgili ayrıca detaylı bilgiler verdi, %80 seviyesine gelindiğini belirtti. Geri kalan işlerinse bir yıllık bir süre içerisinde bitirileceğini söyledi.

Madde: 5- 2017 Bilanço yılına ait; a) Yönetim Kurulu faaliyet raporu Mehmet Ali BARAN tarafından okundu. b) Denetim Kurulu raporu Hüseyin UĞUR tarafından okundu. c) Bilanço ve Gelir / Gider farkı hesapları kooperatif muhasebecisi Erdoğan DÖNMÜŞ tarafından okundu.

Madde: 6- Okunan raporlar ile Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları görüşmeye açıldı; Söz alan, Mustafa ÜLKÜN elektrik projesi hakkında bilgiler verdi. Asiye Yasemin GÖK fazla personel alımına bence gerek yok dedi.

 1. a) Bilanço ve gelir-gider farkı hesapları oybirliği ile kabul edildi. b)Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. c)Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde: 7- Kooperatif ortak sayısının 150′ ye çıkarılması konusunda Yönetim Kurulu önerisi hakkında genel kurula bilgi verildi. Konu görüşmeye açıldı, söz alan ortaklardan; Ali Haluk NALBANTOĞLU şimdi çok erken daha yerleşmedik dedi, Nazende EREN ortak sayısı artırılmasını istemiyorum dedi, Melda BAYCAN ortak sayısının şu an için artırılmasının karşı olduğunu konunun daha sonraki aşamalarda görüşülerek değerlendirilmesi gerektiğini söyledi, Murat UYGUR konut sayısı konusunda yönetimin önerisine katıldığını söyledi. Süleyman Necip ÖZBEY söz aldı; ortak sayısının 150 yeçıkarılması konusunun büyütülmemesinin gerektiğini belirterek, 12 adet olan bakım odalarına ortak alınmasının yararlı olacağını belirtti. İsmail Hakkı ZORAL somut gerekliliklerin ne olduğunun görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Melek DİKER hangi yıl hepimiz oturmaya başlayacak ne zaman kaliteli ortama ulaşacağımızı söyleyerek yönetimin kararına destek verdi. Albert KOHEN ERKİP yönetimimiz bir şey istiyorlarsa bir bildikleri var dedi. Tülin HIZLI söz alarak şimdi ortak sayısının artırılmasının gerekli olmadığını söyledi. Kooperatif ortak sayısının 150′ ye çıkarılması konusunda yapılan görüşmelerden sonra geçilen oylamada; konut ve ortak sayısının aynı kalması 1 (bir) kabul oyu, konut ve ortak sayısının 135 olarak kalması önerisi 25 (yirmibeş) kabul oyu, son olarak yönetim kurulunun önerisi olan konut sayısının 135, ortak sayısının 150 olması önerisi ise 42 kabul oyu aldı, dolayısı ile konut sayısı 135 Ortak sayısı 150 olan yönetim kumlu önerisi 42 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde: 8- Gerektiğinde konut yapımında kullanılmak üzere, ortaklardan 25.000,00 TL.’nı aşmayacak ilave tahsilat yapılması konusu görüşmeye açıldı; Söz alan dündar Çiftçioğlu önceliğimiz satılması gereken 34 konutun biran önce satılarak kooperatife girdi sağlanması daha sonra 25.000 (yirmi beş bin TL) er ödenmesi ve gerektiğinde kredi kullanılması konusunun bu sıralarnada görüşülerek tartışılması gerektiğini söyledi. Başkan Semih KUMBASAR cevaben yaptığı konuşmada; finans akışını sağlamak ve nakit sıkıntısı yaşamamak adına ve de inşaatların yol haritasında belirtilen süreçte bitirilmesi anlamında 25.000 (yirmi beş bin TL) ye ve gerektiğinde 10.000,000 TL ye (onmilyon TL) ihtiyaç olabileceğini belirtti. Erol TUNÇMAN; kredi almaktansa kooperatif ortaklarının imece usulü ile satılık konutları alarak kooperatife nakit girdisi sağlamalarının özellikle bu ekonomik kriz ortamında daha iyi olacak dedi. Gerektiğinde konut yapımında kullanılmak üzere 25.000 (yirmibeşbin TL) er TL nin ödenmesi 55 kabul oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Ödemelerin 2018 haziran ayından başlamak suretiyle 5 ayda ve beş eşit taksitle ve aylık Vol gecikme faiziyle tahsil edilmesi 55 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde:9- Ortaklık aidatları ve gecikme cezaları konusu görüşmeye açıldı. Kooperatif aidatlarının 2018/Temmuz ayından itibaren aylık 4000,00TL. (dörtbin) gecikme cezalarının ise 2018/Temmuz ayından başlamak üzere aylık % 2 olarak uygulanarak, tahsil edilmesi 60 kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde:10- Gerek görüldüğünde, inşaat işlerinde kullanılmak üzere, Bankalardan 10.000.000,00 TL. (onmilyon) ye kadar kredi alınabilmesi için, Kooperatif taşınmazlarını ipotek verebilme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi konusu görüşmeye açıldı, söz alan yönetim kurulu başkanı maddedeki önerilerini olduğu gibi maddede yazıldığı şekli ile geri çektiklerini belirtti dolayısı ile önerinin geri çekilmesi genel kurulda oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde: 11- 2018 revize ve 2019 yılı tahmini bütçeleri ayrı ayrı okundu, görüşmeye açıldı, söz alan Ali Haluk NALBANTOĞLU; tahmini bütçede alınacak ortak sayısı ve bunlarda elde edilecek girdi miktarı ile işletme giderlerine yer verilmediğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı cevaben ortak sayısı, elde edilecek girdi miktarı ve gider kalernleri ile ilgili bilgi verdi. Yapılan oylamada 2018 revize ve 2019 tahmini bütçeleri okundukları şekli ile aynen oybirliği ile kabul edildiler.

Madde: 12- Kooperatif taşınmazları üzerinde, lehte veya aleyhte, ücretli veya ücretsiz, kiraya verme, irtifak hakkı tesisi kurmaya ve bu konuda mahkeme açılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye açıldı, söz alan olamadı yapılan oylamada madde aynen oybirliği ile kabul edilerek, yönetim kuruluna da yukarıda belirtilen hususlarla ilgili yetkiler oybirliği ile kabul edildi.

Madde: 13- Ortaklarca kullanılacak konutların kendilerine tahsisi amacıyla, her kategorideki ortaklık tipi için Noter nezaretinde ve ayrı ayrı çekilecek kuranın yöntem ve uygulaması konusu genel kurulda görüşmeye açıldı; Bu konuda üç öneri geldi 1. Öneri: sicil kayıt numarası sırası ile noter huzurunda kura çekimi yapılması, gelmeyen ortakların yerine kuraların noterce çekilmesi önerisi 59 kabul oyu, 2.nci öneri kura çekim sırasının da kura ile belirlenmesi önerisi 6 kabul oyu ve ortak tercihlerinin alınarak üniversite sınav seçmelerindeki gibi, yine noter huzurunda kura çekimleri yapılması önerisi 13 kabul oyu aldı sonuç olarak sicil kayıt numarasına göre noter huzurunda kura çekimi yapılması önerisi 59 kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde: 14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan başkanı toplantıda alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığının anlaşılması üzerine saat: 17.00′ da toplantıyı kapattı.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Üçüncübahar Sitesi Huzur Evi Yapı ve İşletme Kooperatifi Ortaklarının Dikkatine; 

T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, tüm  kooperatif işlemlerinin gerçekleştirmekiçin kurduğu “KOOPBİS” sistemi yürürlüğe girmiştir.

2018 yılından başlayarak, Genel Kurul hazirun, üye kayıt, v.b. diğer tüm işlemler,Koopbis sistemi üzerinden yürütülecektir. Ortaklarımızı sisteme kayıt edebilmemiz için, acilen “GÜNCEL KİMLİK KARTI “ bilgileriniz gerekmektedir. Kimlik bilgileriniz kooperatifimize gönderilmez ve sisteme işlenemezse, otomatik olarak çıktısı alınan hazirunda kayıtları bulunmayan ortaklarımız genel kurula katılamayacaklardır.

Konunun önemi nedeniyle, tüm ortaklarımızın güncel kimlik kartlarının ön ve arka yüzlerini, Kooperatif Müdürü Coşkun BERBEROĞLU na ait;

1-“coskunberberoglu@mynet.com”  veya

2-0533 381 49 59 telefonun WhatsApp hattına en geç 25 Ocak 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Acilen ve İlanen duyurulur

Semih Kumbasar

Y.Kurulu Başkanı

11. OLAĞAN GENEL KURUL, 10 HAZİRAN 2017 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILDI

Aşağıdaki gündemle toplanan Genel Kurulumuz, gerek mali ve teknik gerekse idari konularda gerekli kararları alarak Köyümüz inşaatlarının tamamlanması ve yaşam biçimimizin yapılanması için çalışmalarını sürdürmüştür.

GÜNDEM 

(1) Yoklama, gerekli çoğunluğun var olduğunun tespiti ve saygı duruşu ile toplantının açılışı.

(2) Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşan divan heyetinin seçilmesi ve divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

(3) Yönetim Kurulu başkanının açılış ve hoş geldiniz konuşması.

(4)Devam eden inşaat çalışmaları ve şantiye ziyaret saatleri hakkında bilgilendirme.

(5) 2016 Bilanço yılına ait,

(a) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

(b) Denetçiler raporunun okunması,

(c) Bilanço, ve gelir-gider farkı hesaplarının sunulması.

(6) Okunan raporlar ile bilanço, ve gelir-gider farkı hesapları üzerinde görüşme

(a) Bilanço ve gelir-gider farkı hesaplarının onanması(ibrası) veya reddi,

(b) Yönetim kurulunun ibrası,

(c) Denetçilerin ibrası

(7) 2017 revize ve 2018 yılı tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması;

(8)Yönetim kuruluna “Ortak sayısının 130 ‘a kadar arttırılması   “yetkisinin verilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması,

 (9) SEÇİMLER:

(a) Üç yıl görev yapmak üzere ortaklar arasından beş asil, beş yedek “yönetim kurulu üyesinin” seçilmesi,

(b) Üç yıl görev yapmak üzere iki asil, iki yedek “denetim kurulu üyesinin” seçilmesi. 

            (10) Ortaklık Aidatının tespit edilerek, gecikme bedelleri hakkında karar alınması       

(11) Dilekler, öneriler ve kapanış.

++++++++++++++++

Genel Kuruluda, Yönetimi ve Denetim Kurullarımızın çalışmaları gerek idari gerekse mali yönden aklanarak Yönetim Kurluna yeniden Semih Kumbasar (Başkan), Osman G. Arslan (Bşk yard) Mehmet Ali Baran (Sayman) İbrahim Türkmenoğlu (Üye ve Yusuf Aktalay(üye) olarak seçilmişlerdir. Denetleme Kuruluna, ise Hüseyin Uğur ile Tayyar Öncü seçilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2017 ve 2018 Bütçe tahminleri de onaylanarak, 2018 Haziran Ayına kadar toplanacak aidatın 3.000.-TL olmasına oy birliği ile kabul etmiştir.

İki katlı bloklarda kot farkından dolayı kazanılarak, projesi yeni tamamlanan 6 adet (1+1) A1 ve 6 adet (2+1) B1 tipi olmak üzere -1 katındaki toplam 12 konut için ortak sayımızın 130 hisseye çıkartılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz, Önümüzdeki sonbahar aylarında, inşaa edilecek c tipi konutlarda bir adedini yerleşime hazır hale getireceğini bu bakımdan Seferihisar’ da yapılacak toplantı için ortakların şimdiden hazırlıklım olmasını duyurmuştur.

+++++++++++++++++++++++

10. GENEL KURULUMUZ 11 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILDI

Değerli ortaklarımız, sevgili Komşularımız, Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanan başlıca önemli konular aşağıda özetlenmiştir:

S.S. ÜÇÜNCÜ BAHAR SİTESİ HUZUREVi YAPI VE İŞLETME Kooperatifi’nin 2015 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 11/06/2016 CUMARTESİ tarihinde saat 13.00 de Turabiye mh. Küme evler 52/6 N.4 Seferihisar -İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri A.GÜLSÜM MARASALI – ŞEBNEM MELEK gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun —- /— /— tarihli ——. gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı , ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 28/04/2016 tarihinde 83 ortağa Seferihisar PTT Şubesi ‘nden taahhüdü olarak gönderildiği, 1 ortağa 28/04/2015 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

b) Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı, 84 (SEKSENDÖRT) ortaktan, 45 (KlRKBEŞ) ortağın asaleten ve 2 (İKİ) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 47 (KIRKYEDİ) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben görevleri ile ilgili verildikten sonra toplantı Başkan M.Semih KUMBASAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Saygı duruşu yapılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 1. Divan başkanlığına Halit GÜNEŞ, katip üyeliklere Alev PARlLDAR ve Aysun ARSLAN önerildi. Öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği
 1. Yönetim kurulu başkanı açılış konuşmasını yaptı.
 1. Devam eden inşaat çalışmaları ve şantiye ziyaret saatleri hakkında bilgi verildi.
 1. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu , denetim kurulu raporu ile 2015 yılı bilançosu ile gelir gider tabloları okundu.
 1. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider hesapları görüşmeye açıldı. Arsanın güncel değeri, ağaçlar ve üye sayısı ile ilgili bilgi verildi.

a) Bilanço ve gelir gider farkı hesapları oylandı. Oy birliği ile kabul edildi

b) Yönetim kurulunun ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.(Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)

c)Denetim kurulunun ibrası oya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi (Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)

 1. “Uzun süreli misafir ” Yönetmeliği Genel Kurula okundu. Bu Yönetmeliğin üç sene sonra uygulamaya geçebileceği açıklanarak bilgi amaçlı olduğu bilgisi verildi. “Üçüncü Bahar’da Yaşam” komitesi kurulması ile ilgili bilgi verildi.
 1. Aidatiarın tespitine geçildi. Aidat olarak aylık 2.000 TL (ikibin TL) önerildi. 8 red oyuna karşı 38 kabul oyu ile oy çokluğu ile aidat önerisi kabul edildi. Gecikme halinde aylık %2 gecikme farkı alınması 2 red oya karşı 45 oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
 1. Tahmini bütçe görüşmeye açıldı. Okunan tahmini bütçe ve bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
 1. Gündem maddelerinin görüşmesi tamamlandı. Toplantıda alınan kararlara muhalif olan ortak var mı diye soruldu. Olmadığı görüldü. Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 16:00 da kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI: HALİT GÜNEŞ

KATİP ÜYE: Alev PARlLDAR

KATİP ÜYE: Aysun ARSLAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ: A.GÜLSÜM MARASALI, ŞEBNEM MELEK

9. GENEL KURULUMUZ 2 MAYIS 2015 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILDI

Değerli ortaklarımız, sevgili Komşularımız, Genel Kurulumuzda görüşülerek karara bağlanan başlıca önemli konular aşağıda özetlenmiştir:
I -OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN  ANASÖZLEŞMEMİZİN 10.MADDESİNİN YENİ HALİ:
ESKİ  METİN
ORTAKLIK ŞARTLARI:
MADDE-10- Kooperatife ortak olabilmek için, aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.
1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte, 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, Türkiye’de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden bulunmak

3- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilerden olmak.

YENİ METİN
ORTAKLIK ŞARTLARI
MADDE 10- Kooperatife ortak olacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.

2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte, 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, Türkiye’de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden olmak.

3- Ortaklığa kabul edilmesi yönünde en az beş kooperatif ortağının yazılı referansını almış bulunmak.

4- Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebildiğini, ruh sağlığının kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek düzeyde yerinde olduğunu, bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmadığını, Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını sağlık kuruluşundan temin edilen raporla belgelemiş olmak.

3. bentte yazılı hüküm, madde değişikliğinin tescil tarihinden itibaren uygulanır.

II- YENİ ORTAKLIK KATEGORİLERİ:
Genel Kurulumuzda, tercihe ve kapasiteye göre 3 farklı kategoride, toplam 111 ortaklık hissesi tanımlanarak, 29  müstakbel komşumuz için yer açılmıştır. Bunlar, mimari tasarımızda, altı otopark olarak düzenlenmiş 2 katlı ve asansörlü bloklarda yapılacak olan;
a-12 adet A tipi: Brut 71 Net 53 M.Kare 1+1 daire,
b-12 adet B tipi: Brut 112 Net 78 M.Kare 2+1 daire ile
c-87 adet C tipi: Brut 120 Net 76 M.Kare 2+1 bahçeli, tek katlı ev olarak, toplam 111 adet konut ve ortaklıktır.
Koperatif ortaklarının yerleşimi için yapılacak düzenleme ve/veya kura çekimleri her hisse tipi için kendi kategorilerinde ayrı ve kendi aralarında yapılacaktır. Sosyal tesis ve tüm kooperatif imkanlarından yararlanma hakkı, tüm ortaklık tipleri için eşit olduğu için, aidat ödentileri de, aynı olacaktır. Ancak ortaklığa giriş bedeli her ortaklık tipi için, arsa payı ve inşaat maliyetleri hesaplanarak, farklı farklı belirlenmiştir.

III- TEMMUZ 2015-HAZİRAN 2016 AİDATLARI:
Bu dönem aidatlarının, her 3 ortaklık tipi için 1500,00TL. ve gecikme faizinin ise (aylık)%2 olmasına karar verilmiştir.
Garanti Bankası Işıkkent Şubesi , 6299004 numaralı hesap. (IBAN: TR42 0006 2001 0370 0006 2990 04)

IV-MİMARİ PROJEMİZ ve İNŞAAT İŞLERİ:

a-Genel kurulumuz, bu konuda ayrıntılı görüşmeler yaparak, köyümüzün yerleşim planı ve tek tek konutların, detay tasarımı ile  durumu hakkında görüşmüş, mimari komite üyesi arkadaşlarımızın, mimarlara bir kez daha ve detaylı görüşme ve değerlendirme yaparak isteklerimizin iletilmesine karar vermiştir. Kesinleşecek olan projemizin oluşumu öncesi, düşünce ve önerilerimizin değerlendirilmesi için Y.Kurulu ve Mimari Komitemizin  bu konuna titiz davranmasının önemli olduğuna karar verilmiştir.

b-Genel Kurulumuz, mimari tasarımımızın tüm diğer detay ve alt projeler ile ARALIK 2015 tarihine kadar bitirilerek, Mart 2016 da inşaat işlerine başlanması ve 2018 Temmuz ayında, inşaat işlerinin biterek köyümüzde yerleşimin başlaması için tüm tedbirlerin alınmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı:  M. Semih Kumbasar
Yönetim Kurulu Saymanı: M. Ali Baran
Y.Kurulu ikinci Başkanı :  Osman G. Arslan
Üye:                                  İbrahim Türkmenoğlu
Üye:                                  Necip Özbey
Denetleme Kurulu Üyesi:Dündar Çiftcioğlu
Denetleme Kurulu Üyesi:Hüseyin Uğur
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. ÜÇÜNCÜBAHAR SİTESİ HUZUREVİ YAPI VE İŞLETME KOOPERATİFİ nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 02.05.2015 tarihinde saat 13.00 da Turabiye Mah.Kümeevleri 52/6 No:4…Seferihisar /İZMİR adresinde,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi/Temsilcileri Hilal CEBECİ MEŞE ve Süleybe AKAY gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile  ilgili duyurunun .X./X/X tarihli .xxxxx Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; …30./…03./ 2015… tarihinde… 82 Ortağa… SEFERİHİSAR PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,  ortağa da .X./.X/..2015.. tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 82 ortaktan 41 ortağın ASALETEN, 4 ortağın VEKÂLETEN katılımı ile toplam 45 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan bakanlık temsilcisine /temsilcilerine genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı M.Semih KUMBASAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem Maddeleri:

Madde 1-Saygı duruşu yapıldı.

Madde 2-Divan için tek önerge verildi. Divan Başkanlığına Teksen ÇALIBEL, Katip üyeliklerine Melda BAYCAN ve Yasemin GÖK oy birliği ile seçildi. Divana toplantı evraklarına imzalama yetkisi genel kurulca oy birliği ile verildi.

Madde 3-Açılış konuşması yönetim kurulu başkanınca yapıldı.

Madde 4- a-Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu.
b-Denetim kurulu raporu okundu.
c-Bilanço ve gelir hesabı okundu.

Madde 5-Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço gelir gider tablosu okundu ve müzakereye açıldı.

Madde 6-Söz alan olmadı. Ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı. Oy birliği ile kabul/ibra edildi.

Madde 7-Anasözleşmesinde Madde 10,Madde 17 de yapılacak değişiklikler ile gerekliliği kalmayan 64. Maddenin kaldırılması hakkında görüşme açıldı. Oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

EK-1
Madde 8-İki farklı ortaklık tipinin en az giriş bedellerinin tespiti görüşüldü. Mevcut ortaklıklara giriş bedeli tespiti görüşüldü.
Önerilen Bedeller:
A Tipi = 195.000,00 TL. +giriş aidatı
B Tipi = 245.000,00 TL. +giriş aidatı
C Tipi = 295.000,00 TL. + giriş aidatı.

100.000,00 TL. nin bir sene içinde ödenmek üzere ve aidatlar Ocak -2015 ten itibaren eklenecek.

Oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.
Madde 9-Temmuz 2015 – Haziran 2016 ya kadar her ortaklık tipi için aidatların 1500,00TL.,gecikme faizi (aylık)%2 olarak oy çokluğu ile ( 44/1 red oy)kabul edildi.
Madde 10-2015-2016 tahmini bütçesi ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11-Şerefiye temenni edildi.

Divan Başkanı toplantıyı saat 15:30 da kapattı
Divan Başkanı: Teksen ÇAMLIBEL
Katip Üye: Melda BAYCAN
Katip Üye: Yasemin GÖK
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Hilal CEBECİ  MEŞE                                            Süleybe AKAY

YENİ ORTAKLIK KABULÜ HAKKINDA YÖNETİM KURULUMUZUN DUYURUSU

Arazimizin yapısından dolayı, özellikle aşağı uçlardaki 15-16  konut, kot farkı fazlalığı nedeniyle, yüksek temel duvarları ve hatta, bodrum katı gibi maliyet artışlarına ve yaşam zorluğuna neden bir fiziki  “yapılanma” arzetmektedir.

Bu nedenle konut sayısını, hafriyat ve tesviye işinin sonuna kadar 82 yanimevcut ortak sayımızda dondurup, hafriyat ve tesviye sonrası ortay çıkacak arazi yapısı, yüksek temel duvarı gerektirmeyen konut  imkanı verirse ancak o zaman konut/ortak sayısı arttırılacaktır.

Saygılarımızla,

Semih KUMBASAR – Yönetim Kurulu Başkanı

8. GENEL KURULUMUZ 07 HAZİRAN 2014’TE YAPILDI

Değerli ortaklarımız, sevgili Komşularımız, “Aidatların Temmuz 2014 tarihinden itibaren bir sonraki genel kurula kadar 1200,00 (bin iki yüz )TL. olması ve aylık %2 gecikme faizi alınması oy birliği ile kabul edilmiş” olmasıdır. Saygılarımla Semih Kumbasar Y.kurulu başkanı Aidatlarınızı, koperatifimizin havale ve eft işlemlerini bedelsiz yapan GARANTİ BANKASINA göndermenizi dilediğimizi hatırlatır, hesap numarasını bir kez daha iletmek isterim. Garanti Bankası Işıkkent Şubesi , 6299004 numaralı hesap. (IBAN: TR42 0006 2001 0370 0006 2990 04) GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S. ÜÇÜNCÜBAHAR SİTESİ HUZUREVİ YAPI VE İŞLETME Kooperatifi’nin 2013 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 07.06.2014 tarihinde saat 12.30 da Seferihisar İlçesi Turabiye Mah. Hıyarlık Mevkii Küme Evleri No:4… adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi/Temsilcileri Adil KILIÇ ve Sezai ÇALIŞ ’ın gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun …./…/… tarihli .…………… Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; …06./…05./ 2014… tarihinde… 79…Ortağa… BASMANE PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, ortağa da …/. /..2014.. tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (79) yetmiş dokuz. ortaktan, (39) otuz dokuz ortağın asaleten (1) bir ortağın vekaleten ve toplam (40) kırk ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu / olmadığı, anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1) Yoklama ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı Koop. Başkanı Mustafa Semih KUMBASAR tarafından açıldı.

Madde 2) Divan Başkanlığına Ali AĞZITEMİZ, katip üyeliklerine Alev PARILDAR, Melda BAYCAN önerildi, oylandı ve oybirliği ile başka öneri olmadığından öneri oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Divan Heyetinin toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3) Yönetim Kurulu Başkanı konuşma yaptı.

Madde 4)

a-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önceden ortaklara dağıtıldığından özet olarak okundu.

b-Denetim Kurulu Raporu okundu.

c-Bilanço, envanter ve gelir gider cetveli okundu.

Madde 5) Okunan raporlar ve bilanço gelir-gider tabloları görüşe açıldı, görüş bildiren olmadı. a-Bilanço gelir-gider tabloları oybirliği ile kabul edildi. b-Yönetim Kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edildi. c-Denetim Kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6)

a-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine; Mustafa Semih KUMBASAR, Mehmet Ali BARAN, Osman Gürsen ARSLAN, Süleyman Necip ÖZBEY, İbrahim TÜRKMENOĞLU. Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; Murat Derya ERÇAL, Ali AĞZITEMİZ, Can YAZICI, Rüyam Alev PARILDAR, Yusuf AKTALAY önerildi ve oy birliği ile kabul edildi.

b-Denetleme kurulunda 3 (üç) yıl görev yapmak üzere Asil olarak: Sülün FALAY, Dündar ÇİFTÇİOĞLU. Yedek olarak: Hüseyin UĞUR, İltekin AKSAKOĞLU önerildi ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (üç ) yıl olması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7) Kooperatif Merkezinin Seferihisar ilçesine taşınması oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık temsilcileri Ana Sözleşme değişikliklerinin ön izin alınmak suretiyle gerçekleşebileceğini ön izin alınmadan alınan kararın geçersiz olduğunu belirttiler.

Madde 8) Aidatların Temmuz 2014 tarihinden itibaren bir sonraki genel kurula kadar 1200,00 (bin iki yüz )TL. olması ve aylık %2 gecikme faizi alınması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9) Yeni alınacak ortaklar için Ocak 2014 tarihinden itibaren en az 90,000,00TL. peşin, kalan 100.000,00 TL. sı ise bir yıl içinde eşit taksitler halinde alınacak, bu miktara 190.000,00TL.nin ortağın giriş tarihine kadar getireceği faiz ve ödenecek aidatlar eklenecektir.(Faiz ve aidatlar 2014 Ocak ayından itibaren hesaplanacaktır). Yukarıda belirtilen şartlarla yeni ortak kaydı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.

Madde 10) 2014-2015 yıllarına ait tahmini bütçe okundu. Okunan tahmini bütçeler oylamaya sunuldu. Okunduğu şekliyle ve Yönetim Kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11) İyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıya son verildi. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden olup olmadığı soruldu; itiraz eden olmadığı kabul edilerek toplantı saat 14:30 da kapatıldı. Divan Başkanı Katip Üye Katip Üye Ali AĞZITEMİZ R. Alev PARILDAR Melda BAYCAN Bakanlık Temsilcileri Adil KILIÇ Sezai ÇALIŞ

 

 

PROJE İSTENECEK MİMARLARA VERİLECEK İHTİYAÇ PROGRAMI VE ŞARTNAME

A. GİRİŞ

Ankara Fen Lisesi mezunları ile onların yakınları ve dostlarından oluşan bir grubun yaşamın olgun dönemini birlikte ve huzur içinde geçirme istekleri ile 2001-2002 yıllarında başlattıkları fikir oluşturma sürecinin ilk aşamasında, temel ihtiyacın özgün bir yerleşim yeri, bir köy meydana getirmek olduğu belirlenmiştir. Sonraki tartışmalar boyunca dernek, şirket ve vakıf gibi çeşitli seçenekler incelenmiş, ancak en uygun kurumlaşmanın bir kooperatif olacağına karar verilmiştir. Daha sonra, mevcut tipler tasarlanan yapılaşma için uygun ve yeterli bulunmadığından, “yapı ve işletme kooperatifi” adıyla yeni bir kooperatif tipi geliştirilmiştir. Bu örgütlenme biçimi sayesinde köyün konutları, öteki binaları ve fiziksel altyapısı, inşaatlar bittikten sonra da kooperatifin mülkü olmaya devam edecek, kurulmuş olan köy, bir “yapı ve işletme kooperatifi” olarak varlığını kesintisiz biçimde sürdürecektir. Gerek kurulacak köyü, gerekse burada düşlenen yaşantıyı ifade etmek için geliştirilen “üçüncü bahar” kavramı şunları içermektedir:

a) Fiziksel altyapı olgun yaşın gereksinimleri ve sınırlılıkları dikkate alınarak oluşturulacak, köy sakinlerinin temel gereksinimlerinin eksiksiz karşılanması gözetilecek, ancak köy sakinlerinden çok tüketim toplumunun gereksinimleri olan “çağdaş şehir yaşamı” alışkanlıklarını sürdürmekten kaçınılacaktır.

b) Sosyal altyapı ile köy sakinlerinin olgun yaşta bir arada ve huzur içinde yaşamaları için aralarında kurmaları gereken sosyal ilişkileri kolaylaştırıcı ortamlar sağlanacaktır.

c) Yönetim altyapısı, köy sakinlerinin büyük ölçüde kendi kendilerini yönetmelerine dayalı bir organizasyon olarak kurulacaktır. Yönetsel yapı aracılığı ile kollektif çözümlere ağırlık verilmekle birlikte, bireysel tercihlere de en üst düzeyde saygı gösterilecektir.

d) Ekolojik birey – çevre ilişkileri ile köy sakinlerinin doğa ile içiçe yaşamalarına özen gösterilecek; doğayı tüketen değil, üreten faaliyetler yürütmelerine yönelik çeşitli olanaklar sağlanacaktır.

e) Köyün, kendisinin dışındaki dünya ile yürüteceği toplumsal ilişkiler gündelik yaşantının temel bir öğesi olarak dikkate alınacak, köy sakinlerinin yalnızca akraba ve dostları ile değil, mesleki çevreleri ve köyün komşuları ile etkili ve anlamlı ilişkiler kurmalarını kolaylaştırıcı önlemler daha köy kurulmadan düşünülecektir.

B. İŞİN VERİLME BİÇİMİ

Kooperatif yönetimi, davet edeceği mimarlardan yukarıda anlatılan çerçevede, aşağıdaki koşullara uygun “teklif proje” istemeye karar vermiştir. Kooperatif yönetim kurulu, kooperatif ortakları arasından ve/veya dışarıdan seçeceği üyelerle bir “seçici kurul” teşkil edecektir. Proje sahibi mimarlar projelerini bu seçici kurula ayrı ayrı sunacaklar, seçici kurul teklif projeleri inceleyerek bunlardan en uygun gördüğü ikisini ayıracaktır. Bu iki teklif proje kooperatif ortaklarına sunulacak, ortakların oyları ile bu iki projeden birisi “kazanan proje” olarak seçilecek, diğeri “ikinci proje” olacaktır. Kazanan proje, (varsa) ortaklardan gelen makul değişiklik önerileri dikkate alınarak revize edilecek ve uygulanacak proje bu şekilde ortaya çıkacaktır. Koşullar:

a) Seçilen iki proje kooperatifin malı olacaktır.

b) Kooperatif, uygulama projelerini ve mesleki kontrolörlük hizmetlerini, seçilen projenin sahibine uzlaşma yöntemiyle yaptıracaktır. Yapılan görüşme sonucunda anlaşma sağlanamadığı takdirde, kooperatifin uygun görmesi halinde teklif sahibi ile görüşülerek aynı yöntemle ikinci projenin uygulama projesi yaptırılabilir. Uygulama ve detay projelerini yapmak istemediği ya da kooperatif ile uzlaşamadığı takdirde, uygulanması kararlaştırılan tasarımın sahibi hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu durumda kooperatif uygulama projesini istediği kişi ya da firmaya yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.

c) Kooperatif, uygulayacağı projenin sahibine Mimarlık ve Mühendislik işlerinin ücretini, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Ücret esaslarına göre bulunacak birinci projenin metre kare alanı ile yapı yaklaşık birim maliyeti (4. sınıf, A grubuna ait TL/m2) ile çarpımı sonucunda bulunan toplam bina maliyeti esas alınarak ve kooperatif yönetim kurulu ile görüşülerek, Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi esaslarına göre öder.

d) Mesleki kontrolörlük hizmetlerinin ücreti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Ücret Şartnamesi esaslarına göre Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri sınıfları üzerinden, kooperatif yönetim kurulu ile görüşülerek hesaplanır.

C. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

İlk iki proje arasına girmeyen proje ve maketler seçimin bitiminde elden alınabilecektir. Otuz gün içerisinde alınmayan projelerden kooperatif sorumlu değildir.

D. ANLAŞMAZLIKLAR

Seçim sonuçlarının bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen sürede kooperatif ile katılımcı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar tarafların tayin edeceği, mimar veya mühendis kökenli üç kişilik bir hakem heyetince çözümlenecektir; bu üç kişinin birisi kooperatif, birisi katılımcı tarafından seçilecek, üçüncü kişi ise Mimarlar Odası’ndan talep edilecektir. Diğer anlaşmazlıklar İzmir Mahkemelerinde çözümlenecektir.

E. İSTENEN ÇALIŞMANIN ÖLÇEĞİ VE SUNUŞ BİÇİMİ

E.1. Çalışmanın Ölçeği

a) 1/1000 ölçekli vaziyet planı: Verilen sınırlar içinde yakın çevre düzenlemesi ile birlikte gösterilecektir. Vaziyet planının sol alt köşesine tüm yapı alanlarının toplamı yazılacaktır. Mimari açıklama raporu veya rapor özeti vaziyet planı paftasında ayrıca yer alacaktır. Kuzey ve hakim rüzgar yönü belirtilecektir.

b) 1/500 ölçekli kat planları: Planlar tefrişli olarak çizilecektir. Kat planlarının altına alanları yazılacaktır. Aynı kottaki planlar birlikte çizilecek ve her katta arsa bütün olarak gösterilecek, açık alan ilişkileri belirtilecektir. Tüm yapı kompleksi tek bir sıfır kotu ile isimlendirilecek ve bu kot arazi kotuna bağlanacaktır.

c) 1/500 ölçekli kesit ve görünüşler: Projeyi tanıtmaya yetecek sayıda kesit çizilecektir. Bütün alanı kapsayan en az iki boy kesit de verilmelidir.

d) 1/200 ölçekli tip konutların ve sosyal tesislerin kat planları, 2 kesit ve 4 görünüşü çizilecek, malzemeler belirtilecektir.

e) 1/500 ölçekli maket: Verilen sınırlar içerisinde yapılacaktır. Renk ve malzeme serbesttir.

E.2. Açıklama Raporları: Mimari açıklama raporu, inşaat mühendisliği raporu, makine mühendisliği raporu, elektrik mühendisliği raporu ile MALİYET VE İMALAT PROGRAMI RAPORU’ ndan oluşacaktır.

a) Mimari açıklama raporu

Bu raporda verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi, işletme ve geleceğe dönük devamlılığı açısından işlevine en uygun inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile çözüm hakkında geniş bilgi verilir.

b) İnşaat mühendisliği raporu: Bu raporda, yapı için teklif edilen taşıyıcı sistemin seçiminde göz önüne alınan mühendislik, mimarlık ve ekonomi faktörleri belirtilecektir. Rapora yapının taşıyıcı sistemini belirtecek sistem şemaları eklenecektir. Sistem şemasında dilatasyonların yerleri gösterilecek ve sebepleri açıklanacaktır. Temele gelen yükler yaklaşık olarak hesaplanacak ve arsa zemin etüdü raporunda belirtilen zemin bilgilerine göre binanın temel sistemi belirtilecektir.

c) Makine Mühendisliği raporu: Bu raporda makine mühendisliği hizmetleri ile ilgili tesisat sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecektir.

d) Elektrik Mühendisliği raporu: Bu raporda, elektrik ve elektronik mühendisliği hizmetleri ile ilgili elektrik sistemleri hakkında gerekli bilgi verilecek ve aydınlatma sistemine ilişkin ilke kararları belirtilecektir.

e) MALİYET ve İMALAT PROGRAMI RAPORU: Tatbikat projeleri bedeli, toplam inşaat maliyeti, iş programı ve bu program ile ilintili nakit akış programı verilecektir.

E.3. Projelerin Çizim ve Sunuş Biçimi

Projelerin çiziminde kullanılacak kağıdın cinsi, çizim tekniği ve renk serbesttir. Başvuranlar, projelerini daha iyi anlatabilmek için E.1 ve E.2’de istenenler dışında da gerekli gördükleri görsel dokümanları sunulabilir. Ayrıca proje sahipleri seçici kurula ve projeleri ayrılan iki projeden birisi olduğu taktirde ortaklara tüm dokümanları içeren bir sunum yapacaklardır. Sergileme kolaylığı açısından tüm paftalar A0 boyutunda olacak, toplam proje büyüklüğü altı adet A0 boyutunu geçmeyecek ve projeler tercihen sert bir malzeme üzerine aplike edilmiş olacaktır. Bütün paftalarda, kat planlarının altına alanları yazılacaktır. Vaziyet planının sol alt köşesine ise tüm alanların toplamı yazılacaktır.

F. KATILIMCILARA VERİLECEK BELGELER

a) İhtiyaç Programı’nı da içeren teklif şartnamesi (bu belge)

b) 1/5,000 ve 1/1,000 ölçekli imar planı imar durumu ve bilgileri (verilecek)

c) Plankote (Eşeğrili harita) (verilecek)

d) Jeolojik Yapı ve Zemin Durumu Bilgisi (İnceleme alanının jeolojisi) Ekte İzmir ili çevresi ve Seferihisar bölgesi ile ilgili jeolojik araştırma raporları verilmektedir. Jeolojik yapının mimari tasarımla bağlantılarının kurulması beklenmektedir. Arazi ile ilgili olarak; yüzey suları mutlaka direne edilmeli ve durum yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak projelendirilmelidir. Proje alanında hazırlanan deneysel zemin etüdünün verileri mutlak surette dikkate alınmalı, projelendirme çalışmaları buna göre yapılmalıdır. http://www.izmir.bel.tr/izmirdeprem/chp2.html#chp27 http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/59_1.pdf http://www.efri.gov.tr/yayinlar/Cesitili_Yayinlar/UzmanlikNuran.pdf e) Meteorolojik Bilgi (http://www.meteor.gov.tr) İzmir ili ve çevresi iklim koşulları ile arsanın yakın çevre verileri dikkate alınarak, çevre dostu çözümler (rüzgar jeneratörü, güneş evi vb.), geri kazanım önerileri, iklim verileri çerçevesinde, yağmur sularını kullanıma sunan sarnıçlar gibi projeyi destekleyici çözümler olarak geliştirilmelidir. IZMIR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1975 – 2010) Ortalama Sıcaklık (°C) 8.9 9.4 11.8 16.0 20.9 25.7 28.1 27.6 23.6 18.9 13.8 10.3 Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C) 12.6 13.4 16.5 21.0 26.1 31.0 33.3 32.8 29.1 24.0 18.3 13.9 Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C) 6.0 6.2 8.0 11.6 15.7 20.2 22.8 22.7 18.8 14.8 10.5 7.5 Ortalama Güneşlenme Süresi (saat) 4.4 5.0 6.5 7.5 9.9 11.7 12.2 11.7 10.0 7.4 5.4 4.1 Ortalama Yağışlı Gün Sayısı 10.8 10.5 8.8 8.1 5.0 2.3 1.8 1.4 3.4 5.9 8.7 12.0 Ortalama Yağış Miktarı (kg/m2) 114.8 104.7 79.3 46.3 25.7 9.8 6.0 3.9 22.1 52.5 105.8 130.8 Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1975 – 2010)* En Yüksek Sıcaklık (°C) 22.4 23.8 30.5 32.2 37.5 41.3 42.6 43.0 40.1 36.0 29.0 25.2 En Düşük Sıcaklık (°C) -4.0 -5.0 -3.1 0.6 7.0 10.0 16.1 15.6 10.0 5.3 0.0 -2.7 En Çok Yağış 29.09.2006 145.3 kg/m2 En Hızlı Rüzgar 29.03.1970 122.0 km/sa En Yüksek Kar 04.01.1979 8.0 cm f) Uydu fotoğrafları (Google Earth: 38° 12’ 01’’ K – 26° 51’ 04’’ D) g) Çevre fotoğrafları (Katılımcılar kendileri temin edecektir).

G. İHTİYAÇ PROGRAMI

G.1. AMAÇ

ÜÇÜNCÜ BAHAR KÖYÜ bir inşaat projesi değil, ileri yaşta yeni bir yaşam biçimi oluşturma denemesidir. Bir grup arkadaş tarafından yaşamın ileri dönemlerinde ortaya çıkan kişisel ve toplumsal gereksinimleri karşılamak üzere düşünülmüştür. “Üçüncü bahar” var olan bir örneğe dayanmayan, bu yüzden de her öğesi dikkatle düşünülerek planlanması gereken, katılımcılarından yaratıcılık isteyen yenilikçi bir projedir. Amaç, yalnız kalma riskinin çok yüksek olduğu, evlatlara çok büyük külfet olunabilecek emeklilik ve yaşlılık dönemini birlikte ve mutlu bir dayanışma içinde geçirmek ve bunu konut başına BİR asgari emekli maaşı ile karşılanabilecek düzeyde bir ödenti ile sağlamaktır. Bu proje ile köy sakinlerinin güvenlik içinde ve sağlıklı biçimde yaşama koşullarının gözetildiği bir çevrede kaliteli bir yaşam sürmeleri, ayrıca yaşadıkları köyü kendilerinin yönetmeleri hedeflenmektedir. Oluşturulacak yerleşim yeri kooperatif ortakları ile onların akraba ve dostlarının olgunluk çağlarında sürekli olarak yaşayacakları, meraklarına zaman ayırarak emeklilik dönemlerinin keyfini çıkaracakları bir yaşam alanı, özel bir “köy” olacaktır. Oturulan dairelerin teker teker tapusu olmayacak, hep birlikte oluşturulan köy, tümüyle katılımcılara ait olacaktır. Bu nedenle bu köy için, evlerin birer maddi yatırım olarak görülmesi ya da değeri yükseldikten sonra evlerin satılarak eski sahiplerine bu şekilde gelir sağlaması gibi yaklaşımlar söz konusu değildir. Böyle bir yerleşim yeri kavramı “yazlık ev” ya da “ikinci konut” gibi bilindik ve sık rastlanan oluşumlardan tamamen farklı özellikler taşımaktadır. Köy (konutlar) esas olarak 12 ay boyunca orada yaşanacak biçimde planlanacaktır. Bu nedenle köyün, kurulacağı yöredeki çevre yerleşim birimlerinden yalıtılmış olmaması, köyün ve köy sakinlerinin yöre halkı ile etkileşim içinde olması istenmektedir. ÜÇÜNCÜ BAHAR KÖYÜ, türünün ilk örneği, bir prototip olacaktır. Yani bu köyde yaşayanların yaşama bakış tarzları, yaşam düzeni, çevreye verdikleri önem, enerji planlaması, suyun ve öteki kaynakların verimli kullanımı, doğa ile etkileşimleri gibi hususlarda gerek yöreye, gerekse ilerde kurulacak benzeri yerleşim birimleri için, ileri yaşın getirdiği sorunlara akılcı ve pratik çözümler sunan bir öncü, bir örnek olması beklenmektedir.

G.2. İLKELER

Mimari tasarım sırasında dikkate alınacak temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır: Ana ilkemiz oluşturulacak tasarımın burada yaşayacak 50 ila 80+RIP yaşındaki insanların yaşlanmalarıyla değişen tüm gereksinimlerini karşılamasıdır. Diğer bir deyişle 4.boyutun, zaman faktörünün dikkate alınmasıdır.

1. Tanımlanan gündelik yaşamı, sosyal gereksinimleri, arzuları, hayalleri karşılayacak ortam / çevre oluşturulmalıdır.

2. Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tutarlı bir “ulaşılabilir çevre” oluşturulmalıdır. Bina içi ve dışı yollar ve her türlü erişim olanakları, ileri yaşta hiçbir zorluğa yol açmayacak şekilde planlanmalıdır.

3. Köy sakinlerinin kendilerini köye ait hissetmelerini sağlayacak çevre öğeleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Örneğin konutlar birbirine yakın olmalı, köyde ortak avlu veya avlular bulunmalıdır.

4. Enerji kullanımı, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi doğayı kirletmeyen enerji kaynaklarından yararlanacak ve çevre ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Enerjinin verimliliğinin üst düzeyde olması öngörülmelidir.

5. Yöreyle etkileşimi, yöreye katkıda bulunmayı, köy sakinlerinin yaşam boyu gelişimini destekleyici bir ekosistem tasarlanmalıdır.

6. Çevresel değerlere olumsuz etkileri en alt düzeye indirmeyi hedefleyen, sürdürülebilir imar ve inşaat uygulamaları desteklenmeli, verimli ve etkin bir atık toplama sistemi önerilmelidir.

7. Köy içindeki yaya yolları yürüme güçlüğü olan kişilere ve tekerlekli sandalye ile ulaşıma uygun maksimum % 5 meyilli olarak düzenlenmeli, basamak, eşik bulunmamalıdır. Yaya yolları köy içi ulaşımda kullanılacak akülü golf tipi araçların kullanımına uygun olmalıdır. Sorunlar, zorunlu durumlarda asansör vb alternatiflerle çözülmelidir. Yürüyüş yollarını bağlayan kestirme merdiven yollar bulunmalıdır.

8. Köy sakinlerinin gündelik yaşamda kullanacağı mekanların (konutlar, sosyal tesisler vb.) hiçbirinde basamak, eşik, kapı profili gibi engeller bulunmamalı, buralarda kullanılan kaplama malzemeleri kaymayı ve takılmayı önleyici özellikte olmalıdır. Kapı genişlikleri sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olmalıdır.

9. Binaların konumlandırılmasında doğal zemine uyum olmasına dikkat edilmeli ve hafriyatın en az düzeyde yapılması gözetilmelidir.

10. Konutlar için manzara endişesi birinci planda değildir, ancak tüm konutların mümkün olduğu kadar manzara görmesi umulmaktadır. Arzu edilen, tipik köy yapılaşması ve yerleşmesidir. Bunun amacı köy sakinlerinin zamanlarını mümkün olduğu kadar ortak mekanlarda, bir arada geçirmeleridir.

11. Köyde bulunacak sosyal imkanlar, sakinleri ziyarete gelecek konuklar, çocuklar ve bilhassa torunlar hatta gelen herkes açısından daha uzun süre kalmayı teşvik edici özellikler içermelidir.

12. Köyde çalışacak insanların aileleri ve çocukları için mali imkanlar dışında köy, cezbedici ve tercih edilir olmalıdır.

13. Köyün Seferihisar şehir merkezi ile bağlantısının belediye toplu taşıma imkanları ve köyün taşıtı ile sağlanacağı dikkate alınmalıdır.

14. Köydeki inşaatlarda kullanılan bütün malzemeler ile altyapı ve üst yapı tesisatı, bakım ve onarımlar sırasında köy sakinlerini en az rahatsız edecek şekilde seçilmelidir.

15. Yağmur sularının toplanması ve değerlendirilmesi için bir sarnıç ve toplayıcı sistem tasarlanacaktır.

16. Yaşlılık döneminin özelliklerine ilişkin olarak, mimari bilgi ve deneyim açısından düşünülmesi gereken diğer uygulamalar dikkate alınmalıdır.

G.3. İNŞAAT BİRİMLERİ

İnşaat yapılan alanın tümü bir bütün olarak anılmak istendiğinde “köy” olarak adlandırılacaktır. Açık alanlar dışında köyde yaklaşık 7 – 8 bin m2’lik kapalı alan olacağı düşünülmektedir. Kapalı alanlar şu gruplardan oluşacaktır:

1. Köyün girişi (24 m2)

2. Yönetim birimi (120 m2)

3. Sosyal tesisler (2,100 m2)

4. Konutlar (4,800 – 5,760 m2)

Bu altbirimlerle ilgili olarak inşaat açısından önem taşıyan özellikler aşağıda sıralanmıştır. Ancak, aşağıda birimlerin cinsleri ve metrekareleri hakkında yazılanlar bağlayıcı değildir. Teklif hazırlanırken köyün ihtiyaçlarını en iyi karşılamak üzere geliştirilecek tasarımlar ile bu birimlerden bazıları plandan çıkarılabilir ya da plana yeni birimler eklenebilir, gereksinime göre metrekarelerde (± % 10) oynamalar yapılabilir. İhtiyaçların en az metrekarede çözülmesi tercih edilmelidir.

1. Köyün girişi (24 m2) Köyün girişinde karşılama ve güvenlik birimi yer alacaktır. Burada bir bekleme yeri ve WC bulunacaktır. Toplam alan 24 m2 olarak düşünülmektedir.

2. Yönetim birimi (Toplam 120 m2) Oda (Özelliği) m2 Müdür odası (Gerektiğinde toplantı için de kullanılabilecek) 120 Sekreter odası (Müdürün odasıyla doğrudan bağlantılı, konukların bekleme olanağı var) Muhasebe odası (Muhasebe, personel ve satın alma elemanları için, arşiv dahil ) Teknik servis odası (Teknik eleman için, malzeme odaları ve atölye dahil ) Tuvalet (Bay – bayan)

3. Sosyal tesisler (Toplam 2,100 m2) Sosyal tesisler, köy sakinlerini evde kapanmaktan ziyade dışarıya çıkmaya ve bir arada bulunmaya teşvik edici olarak düzenlenecek, tüm konutlardan mümkün olduğu kadar eşit uzaklığa yerleştirilmelerine dikkat edilecektir. Sosyal tesisler kapsamında düşünülen birimlerin dökümü aşağıda verilmiştir. GÜNDELİK ORTAK MEKANLAR m2 Restoran (Aynı anda maksimum 150 kişinin yemek yiyebileceği bu mekan, çeşitli toplantılar için Sahne olanaklı (portatif olabilir) çok amaçlı salon olarak da kullanılabilecektir) Kafe-bar Yazlık, kışlık (şömineli) restoranla bağlantılı bir mekan olarak düzenlenecektir. 600 Mutfak (Temel gereksinimleri kaşılayacaktır) Kantin (Gündelik alışverişler için) Oyun salonu / Köy kahvesi (Bilardo, briç, satranç, tavla için) (Aynı anda maksimum 50 kişi kullanabilecek) Çocuklar için oyun salonu Kütüphane + Okuma + İnternet salonu El Sanatları Merkezi (4 atölye, her biri 36 M.kare kapalı, ayrıca açık alan düzenlemeleri yapılacak) HAVUZ VE ZİNDELİK (“FITNESS”) MERKEZİ m2 Zindelik (“Fitness”) merkezi (Jakuzi, sauna, spor aletleri, soyunma dolapları) 200 Kuaför / berber salonu (dışarıdan gelecek berber ve kuaför için) 250 M.kare havuz ve onun gerektirdiği kapalı mekanlar (gereğinde üstü kapatılabilen) KONUKEVİ – LOJMANLAR m2 Konukevi odaları (İkişer kişilik ve 30’ar m2’lik 8 oda; banyo-tuvalet, dolap vb ile üç yıldızlı otel eşdeğeri) Temiz-kirli deposu, temizlik odası gibi otel işlevleri de düşünülecek 600 Lojman daireleri (Görevliler için, 6 adet, her biri 60 m2) SÜREKLİ BAKIM MERKEZİ m2 Bakım odaları (6 adet, her biri 30 metrekare, iki kişilik, duş – tuvalet- konuk evine bitişik) 250 Hemşire – bakıcı – konsültan doktor odası Görüşme – muayene – tıbbi uygulama odası (lavabolu) Fizyoterapi uygulama odası Tuvalet (Kadın-Erkek) ORTAK HİZMET MEKANLARI – TEKNİK HİZMETLER (Arazi meylinden çıkacak zemin altı mahallerde düzenlenecektir) m2 Çamaşırhane + ütü odası 450 Genel mahaller – ısıtma soğutma Klima ve havalandırma santrali Su deposu ve hidrofor Trafo, ana pano, jeneratör ve ups mahalleri Çöp odası (Soğutmalı – geri kazanım ayrıştırmalı) AYRICA: Kapalı araba garajı (Arazinin meylinden kazanılacak maksimum genişlikte) (?)

4. Konutlar (Toplam 4,800 – 5,760 m2) Konutların bulunduğu “ikamet bölgesi ” nde minimum 80, mümkünse 96 adet bağımsız konut bulunacaktır. Konutlar bitişik guruplar halinde yerleştirilecek, her konuta sedye, ambulans ve gerektiğinde taşıt ile erişim sağlanacaktır. Her konut teraslar hariç NET 60 m2 olacaktır. Planlamada karı-koca veya iki arkadaşın birlikte rahatça yaşayıp kullanabilecekleri bir ortam tasarlanacaktır. Köy sakinlerinin zamanlarını konuttan çok dışarıdaki sosyal alanlarda geçirmeleri arzu edilmektedir. Her konutta şunlar bulunacaktır: • 2 yatak odası (yataklara tekerlekli sandalye ve sedye ile ulaşılabilmeli): • Salon (Oturma ve yemek yeme mümkün olmalı) • Salonda açık mutfak (normal ihtiyaç için): • 1 banyo (Duş, lavabo, klozet,) Özürlü standartlarında • 1 WC (klozet, lavabo) • 1 çalışma köşesi ve kitaplık (yatak odaları veya salonda) • Salonda bir televizyon köşesi düzenlenecek, ayrıca evde çamaşır/kurutma makinesi ile ütü masası, elektrik süpürgesi v.b.için uygun depolama imkanı düşünülecektir.. • Konutun gerekli tüm yerlerinde “imdat düğmesi” bulunacaktır.

G.4. AÇIK ALANLAR

1. TARIM ARAZİSİ

a. Zeytinlik

b. Meyve ağaçları, üzüm bağı

c. Seralar

d. Hobi bahçeleri (Evlerden yürüyerek ulaşılabilir mesafede olacaktır.)

2. AÇIK HAVA HAVUZU (250 metrekarelik) Çocuk havuzu ve basit su oyunları düşünülecek)

3. ÇEVRE VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ

a. Ağaç plantasyonu (fidanlık, koruluk bölgeleri olacak)

b. Yol kenarlarında ve meydanlarda ağaçlandırma

c. Kameriyeler, açık hava çeşmeleri ve süs havuzları

d. Çocuk oyun parkı

4. AÇIK AMFİTEATR (Aynı anda 200 kişinin oturabileceği büyüklükte)

5. AÇIK OTOPARKLAR

a. Köy sakinleri için otopark (konut başına 1 araç) ” “açık veya kapalı “ hesabıyla tasarlanacak)

b. Misafir otoparkı (Konuklar için girişte veya konukevi civarında tasarlanacak)

c. Personel otoparkı (Girişte veya lojmanlar civarında tasarlanacak)

 

 

8. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ 07 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 12.30’DA TOPLANIYOR

8, Olağan Genel Kurul DAVETİYESİ Değerli ortaklarımız Kooperatifimizin 2012 Bilanço Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 08 Haziran 2013 Cumartesi günü saat 12:30’da, aşağıdaki gündemele “Seferihisar ilçesi, Turabiye Mahallesi, Hıyarlık Mevkii Küme Evler No: 4” adresinde bulunan sosyal tesis binamızda yapılacaktır. 3, bahar köyümüzün kurulması yolunda çok önemli bir kilometre taşı olacak bu toplantıya iştirakınızı önemle rica eder, kıymetli görüş ve önerilerinizle katkıda bulunmanızı bekleriz. Saygılarımla, Semih kumbasar Y.Kurulu Başkanı.

GÜNDEM

(1) Yoklama, gerekli çoğunluğun var olduğunun tespiti ile saygı duruşu ile toplantının açılışı.

(2) Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip üyeden oluşan divan heyetinin seçilmesi ve divana toplantı evraklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

(3) Yönetim kurulu başkanının açılış ve hoş geldiniz konuşması.

(4) 2012 Bilanço yılına ait,

(a) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,

(b) Denetçiler raporunun okunması,

(c) Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının sunulması.

(5) Okunan raporlar ile bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesapları üzerinde görüşülmesi,

(a) Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının onanması(ibrası) veya reddi,

(b) Yönetim kurulunun ibrası,

(c) Denetçilerin ibrası.

(6) Sunumu yapılmış projelerden edinilen bilgi ve uygulamalar ışığında kooperatifimizin Ortak sayısının belirlenerek, yeni alınacak ortaklıklar için toplam giriş bedeli ile ödeme biçimi, olası eskalasyon şekli ve bunların gecikme faizi hususunda Y. Kuruluna yetki ve görev verilmesi.

(7) Ortaklık aidatının tespit edilerek, gecikme faizleri hakkında karar alınması,

(8) 2013 ve 2014 yıllarının tahmini bütçelerinin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması;

(9) Dilekler, öneriler ve kapanış.

 

 

7. OLAĞAN GENEL KURULUMUZDA ALINAN KARARLAR

14 Nisan 2012’de yapılan 7, Olağan Genel kurulumuzda alınan kararlar aşağıdadır:

1-Y.Kurulu 5 kişiye çıkartılmış olup yapılan oylama ve Y. Kurulu toplantısı sonucunda; Semih Kumbasar: Başkan, Osman Gürsan Arslan: İkinci başkan Mehmet Ali Baran: Muhasip üye Can Yazıcı: Yazman üye Derya Erçal: Yazman üye olarak seçilmiş ve görevlendirilmiştir. Caner Fidaner ise Y. Kurulu tarafından, Kooperatifimizin Seferihisar lokal temsilcisi olarak “atanmıştir”

2- 850 TL olarak ödediğimiz aidatlar, Temmuz 2012’den itibaren(dahil) bir sonraki G. Kurula kadar,950 TL olarak ödenecektir.

3-Ayrıca yapılan toplantıda, “TEKLİF PROJE” HAZIRLAMALARI İSTENECEK FİRMA ile MİMARLARA SUNULACAK ŞARTNAME ve İHTİYAÇ PROGRAMI” üzerine kapsamlı görüşmeler yapılmış ve Yönetim Kurulunca redakte edilerek,İstenecek teklifle esas olacak döküman haline getirilmesi görevi verilmiştir.

 

 

14 NİSAN 2012 7. OLAĞAN GENEL KURULDA SUNULAN D.K. DEĞERLENDİRMESİ

EK-2 ÜÇÜNCÜ BAHAR KOOPERATİFİ GENEL DEĞERLENDİRME ( 31.12.2011 )

1) ZAMANLAMA

a) Kuruluş Mart 2006 )

b) Proje başlangıcı ( Arsa Alımı ) ( Ağustos 2006 )

d) Mimari projenin onaylanması ( Mart 2013 )

e) İnşaat başlangıcı ( Mart 2015 )

f) İnşaat bitimi ve yerleşme ( Kasım 2016 )

2) FİNANSAL DURUM ( 31.12.2011 )

PROJE TOPLAMI

a) GELİR : 4.160.000 TL 9.300.000 TL Ödemeler : 3.605.000 TL Diğer Gelirler : 555.000 TL aidat : 1.400.000 TL Bağış : 285.000 TL Faiz : 270.000 TL

b) HARCAMALAR : 1.890.000 TL Arsa : 800.000 TL Vergi,Harç v.s. : 260.000 TL Bina / Arazi : 300.000 TL İlave Arsa ( 2010 ) : 200.000 TL Diğer : 330.000 TL c)MEVCUT BİRİKİM : 2.270.000 TL ( 28.700 TL / Ortak ) Banka hesabı : 2.215.000 TL Aidat alacağı : 55.000 TL * Yapılan ödeme detayı Arsa alımı :12.000 TL / Ortak 2006 : 350 TL “ 2007 : 600 TL “ 2008 / 1 : 600 TL “ 2008 / 2 : 4.500 TL “ 2009 : 9.000 TL “ 2010 : 9.000 TL “ 2011 : 9.600 TL 45.650 TL / Ortak DENETÇİLER : Sülün FALAY – Dündar ÇİFTCİOĞLU

 

GENEL KURULUMUZ 09 NİSAN 2011 GÜNÜ YAPILACAK

5,Olağan Genel Kurulumuz, 9 Nisan Cumartesi günü saat 12,00 de Tarımsal işletme lokalimizde yapılacak. Detaylı gündemimizin daha sonra iletileceği toplantımızda, mimari projemiz hakkında daha kapsamlı bir görüş ve fikir sahibi amacıyla hazırlattığımız, 68 M2 lik 96 konut ve toplam 3500 M2 lik sosyal tesis içeren bir köyün, 3 boyutlu bilgisayar tasarımını da, enine boyuna görüşüp değerlendireceğiz. Böylece yerleşim projemize son şeklini vermek üzere, bizi izleyen mimari tasarım ve/veya inşaat şirketlerine, tekliflerine baz olacak esasları ve maddi çerçeveyi oluşturmaya çalışacağız.

 

 

YOL HARİTAMIZ – 04 ARALIK 2010

2010 Mart – Kasım: İsteklerimiz, hayallerimiz ve yerleşim projelerimiz geniş bir tartışma sonucu netleşti ve Genel Kurul kararı haline geldi. Aralık: Mevzii imar tadilatı için Seferihisar Belediyesi nezdinde yeni girişimin başlatılması (Dere olarak görülen kama alanın ortak tapudan çıkartılması). 2011 Şubat – Temmuz: İmar tadilatının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden geçirilmesi. Eylül – Kasım: Mimari projemizin tam yapılabilmesı için arazi ölçüm ve işaretlenmesinin gerçekleştirilmesi, tevhid ve ifrat işlemlerinin bitirilmesi ve yeni tapunun alınması / Jeolojik etüdler ile ağaçlandırmanın başlaması. 2012 Ocak – Mart: Kendilerinden teklif istenecek mimari büroların seçimi. Nisan – Haziran: Mimari proje tekliflerinin alınması. / Kooperatifin işlerinin takibi ve yürütülmesi için profesyonel kadroların ihdası. Ağustos – Kasım: Seçilen projenin kesinleşmesi, kesin ortak sayısının tespiti ve sözleşme yapılması. 2013 Ocak: Mimari uygulama projesi detaylarının (mekanik) bitmesi. Mart: Proje tasdik işlemlerinin bitmesi (Bu işlemler tahminen üç ay sürer). Haziran: İnşaat, muhasebe ve sekreterya işleri için profesyonel kadroların güçlendirilmesi 2014 Mart – Haziran: Uygun bulduğumuz teklifteki inşaat süresi ve teslimat taahhüdüne göre şantiyenin kurulması ve (muhtemelen 24 ay sürecek olan) inşaat çalışmalarının başlaması. (Not: İnşaat çalışmaları, teklif verecek firmaların etüd ve öngörülerine göre, bitiş tarihini geriye atmamak kaydıyla 2015 Şubat ayında başlayabilir.) 2015 İnşaat, altyapı, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının sürdürülmesi. 2016 Haziran – Eylül: Genel kurulun denetimi ve gözetimi Kasım – Aralık: İnşaat işlerinin tamamlanmasının ardından geçici kabul işlemlerinin başlaması ve konutların yerleşime hazır hale gelmesi.

 

 

02 MART 2010 GENEL İLKELERİMİZ

Değerli ortaklarımız, sevgili arkadaşlar, 24 Şubat ve 1 Mart 2010 tarihli Yönetim Kurulu toplantılarımızda tarihçemizi ve genel ilkelerimizi bir kez daha değerlendirdik ve aşağıdaki hususları sizlerle paylaşmayı kararlaştırıldık:

(1) Topluluğumuzun tarihçesi, yedi – sekiz yılı buldu. Bu tarihçeyi üç döneme ayırıyoruz:

a. İleri yaşta bir arada olma ihtiyacımızı farketmemiz,

b. Üçüncü Bahar kavramının oluşması, c. Son beş – altı yılda bir kooperatif çatısı altında kurumlaşmamız.

(2) Üçüncü Bahar Kooperatifi çatısı altında biraraya gelen kişiler olarak amacımız “bina yapmak ve içine girip oturmak” değil, “ileri yaş dönemimiz için yeni bir hayat kurmak”tır. Bu yüzden, metrekare tartışmalarına bu yaşam biçimi içinde tuttuğu yerden daha fazla ağırlık vermeyeceğiz. Nasıl ki yol, kanalizasyon, su şebekesi… bir yerleşim yerinin altyapısı olarak tanımlanıyorsa, binaları ve fiziki varlıklarını da özlediğimiz yaşam biçiminin kendisi değil, sadece altyapısı olarak düşünüyoruz. Öncelikle istediğimiz yaşam biçimini tanımlıyoruz, fiziki çevre ona tabi oluyor.

(3) Hiçbir ortağımızın maddi nedenlerle ortaklıktan ayrılmasını istemediğimiz için ödenti miktarlarını cari fiyatlarla arttıracak değişikliklerden kaçınacağız.

(4) Değerli ortağımız Tayyar Öncü’nün “aileyi değil, bireyi temel birim olarak alalım” şeklinde anladığımız önerisini değerlendirdik.

a. Projemizin muhtelif yönleri için zaman zaman aileyi, zaman zaman da kişiyi temel almamız gerekecek. Örneğin, köyümüzde işletme kurduğumuzda birçok hizmet için bireyi temel birim olarak alan bir altyapı ve işletme oluşturmamız gerekiyor.

b. Yerleşim birimleri açısından ise, düşündük ki, i. “Tek kişilik yaşama birimi” yaklaşımı yalnızlık düşüncesini güçlendirecektir, ii. Buna karşılık özel yaşam birimlerin iki kişilik olması ile şu ya da bu şekilde tek kalmış arkadaşlarımızı, bir eş ya da partner bulmaları için teşvik etmiş olacağız. iii. Bu yüzden evleri planlarken “iki kişilik konutun” temel birim olarak alınmasının daha uygun olacağı kanısına vardık.

(5) Üçüncü Bahar topluluğu olarak yıllardır yaptığımız tartışmalarda netleşen hususlar aşağıdadır:

a. Yerleşim yerlerimiz iki kişinin temel gereksinimlerini karşılamak üzere temizlik, hijyen, mahremiyet ve kolay kullanım açısından en uygun biçimde, gereksiz koridor, mekan ve hacimlerden kaçınılarak tasarlanacaktır.

b. Yerleşim biriminin açık ve kapalı bölümleri olacaktır. Kapalı bölümlerde metrekareden azami şekilde yararlanılarak tasarlanmış iki yatak odası, bir ortak salon, açık mutfak, yatak odalarından ayrı ayrı girilebilen bir banyo ve iki ayrı tuvalet bulunacaktır.

c. Açık birimler ise kolayca erişilebilir, ferahlık duygusu verecek, fakat o evde yaşayana da, komşularına da hiç zorluk çıkarmayacak şekilde tasarlanacaktır.

d. Kapalı ve açık bölümler, başta düşmeler olmak üzere her türlü ev kazasını minimum düzeye indirecek şekilde, ileri yaşta görme ve işitme duyularında kısıtlamalar olabileceği, ayrıca hareket kabiliyetinin azalabileceği dikkate alınarak tasarlanacaktır. Birimler tekerlekli sandalye kullanımına engel olmayacak şekilde düzenlenecektir.

e. Yerleşim yerleri birbirden uzak, bahçe içinde evler olarak değil, yakın komşuluğa izin verecek gruplar halinde, ve bitişik olacak şekilde tasarlanacaktır. Böyle bir yerleşim, ileri yaşta çok önemli olan güvenlik ihtiyacına uygun olduğu gibi, hizmetlerin kolay ve etkili biçimde sunulmasını sağlayacaktır.

f. Başlangıçtan bu yana yapılan görüşme, tartışma ve değerlendirmeler ışığında, 65 – 70 yaş ve üzeri kişiler için, olanaklarımız ölçüsünde, ortak yaşam ve aktivite alanlarının çok ve çeşitli olduğu bir KÖY hayal etmekteyiz. Canlı, hareketli ve verimli bir orta yaş sonrası için, konut içi kadar, sosyal hareketliliğin yüksek olduğu, ortak tesis, hobi merkezi gibi alanlara da önem vermeliyiz. Sosyal etkinlikler için tasarlanmış, lokal, gösteri vb. oyun alanlarında, yaşamımızı daha çekici ve aktif hale getirmeliyiz, diye düşünüyoruz.

(6) Sonuç olarak: a. İmar işlemlerinin önümüzdeki bir – iki ay içinde tamamlanmasının ardından çok yoğun bir proje hazırlığı dönemine gireceğiz. Proje hazırlığına yönelik faaliyet planımızı da kısa süre içinde sizlerle paylaşacağız. b. Mimar ve mühendis ortaklarımızın bugüne kadarki katkılarını şükranla karşılıyoruz. Ancak öyle görünüyor ki zaman planımızı uygulayabilmek için 2010 yılı içinde ve sonrasında bütün ortaklarımızdan şimdikinden daha fazla zihinsel katkı ve gönüllü emek isteyeceğiz. Sevgi ve dostlukla, ÜÇÜNCÜ BAHAR KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

 

 

04 ARALIK 2010 TOPLANTISI

Kooperaifimizin degerli ortakları, 4 Aralık 2010 Cumartesi gunu, Genel Kurulumuza yardımcı olmak, “spesifik” bir konuda, daha genis ve detaylı bir tartışma ortamı olsturabilmek amacıyla duzenledigimiz, Sonbahara toplantımızı yaptık… Belediye başkanımızın da toplantıda “Yavaş Sehir” Seferihisar’la, Ucuncu Bahar girisiminin ortak vizyonu ve gelisme perspektifleri uzerine uzun ve kapsamlı bir konuşma yaptı. Soru-cevaplarla genis ve “ufuk açıcı” bir diyalogun birlikte yürütüldüğü “görüşmemizde” bir çok konuda “Yavaş Şehir” etkinliklerine katkıda bulanabileceğimiz noktalar belirlendi. Ayrıca, gorusme ve tartısmalarımızda, Duyurularımızda da,ilan edilen;

a) 2010-2016 arası yol haritamız ve amaclarımızın somutlaştığı “Kilometre Taşları” nın tartışılıp değerlendirildi

b) Soz konusu haritamız ve bugunkü durumumuza gore, ongörülebilen “Gelir – Gider” projeksyonumuz ele alındı.

c) Yine duyurularımızda ilan edip, “Genel İlkelerimiz” de de belirttiğimiz gibi, 68 M.Karelik konutları esas alan bir yerleşim planının, üc boyutlu tasarımının yapılması icin, bir mimar arkadaşımızı görevlendirdiğimizi duyurduk ve özlediğimiz yaşam için nelere gereksininimiz olduğunu tartışıp değerlendirdik.

 

 

2. OLAĞAN GENEL KURULUMUZ YAPILDI

2.Olagan Genel Kurulumuz, 5 Temmuz 2008 gunu, yapımı biten, Bekci evi, Yönetim ve Tarımsal İşletme Merkezi olarak, kullanılacak olan binamızın Lokalinde, 34 ortağımızın katılımı ile yapıldı… 1. Kongremizin verdiği görevler ve yapılanların değerlendirildiği görüşmelerde, gelcek dönem icin yapılması gerekenler ve sorunlarımız üzerine tartışılarak, hedeflerimizin neresinde bulunduğumuz ve hangi sorunları, nasıl çözmek zorunda olduğumuz gibi, konular konuşuldu. Günün ekonomik gelişmeleri göz önüne alınarak, 2009 Haziran Ayinda yapilacak olan 3, Olagan G.Kurulumuza kadar, Ortaklik aidatinin 750,-YTL olmasına,(*) oy birliği ile karar verildi. Sizlerden acil ve onemli dilegimiz, aidatlarin zamanında ve duzenli olarak odenmesidir. Yine bildiginiz gibi, aidatlarin gecikmesi durumunda, 1. Olagan G.Kurulumuzda alinan karar geregi, aylik %5, gecikme cezasi alinmasi zorunlulugu vardir. Boyle uygulama ile karsilasilmamasi icin, tum ortaklarin azami ozen gostermesini ve mumkuse, her ayin 15 ine kadar, aidatlarin odenmesini onemle rica ederiz… Saygilarimizla Yonetim Kurulu adina N.Semih Kumbasar

N O T :1- İleride yapilacak olan G.Kurullara olan katilimi kolaylastirmak ve arttırmak icin, Olagan Kongrelerimizi, Haziran ayinin 3 haftasonu, Cumartesi saat,13,00 de Lokalimizde yapmak niyetinde olup, programlarinizi bu tarihe gore ayarlamanizi beklemekteyiz.

2-(*) Duyurumuzda ilan edildigi gibi, gelecek 100 ay boyunca toplanacak aidatlarin, hisse basina yapilacak olan, konut + sosyal tesis olarak, toplam, 60+30= 90 M.Karelik,insaati ve gereken altyapi harcamalarini karsilamasi hedeflenmistir. İnşaat maliyetleri gunun cari fiyatlari ile 750,-TL/ M.Kare civarinda olup, lokal binamizdaki maliyet de, bu civarlarda olusmustur. Bu durumda: 90*750=67,500.-YTL insaat ve alt yapı harcamalari icinde, yaklasik 7,500.- YTL olmak uzere, buyuk bir ekonomik “distortion/yamulma” olasiligi haric, cari fiyatlarla ve ortak basina toplanacak 75,000,-YTL ile, baslangic hedeflerimiz, gerceklestirilebilinecektir.

 

 

1. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

10 Haziran 2007 günü,1.Olağan Genel Kurulumuz,41’i asaleten 17 si vekaleten olmak üzere, 58 ortağımızın katılımıyla, Seferihisar’da yapıldı… Genel Kurulumuz,Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tablosu ve Taslak Bütçenin okunmasından sonra, Yönetim ve Denetim kurullarını, oybirliği ile aklamış ve aşağıdaki kunular üzerinde görüşerek;

1- Mevcut ortak sayısı, 79 olarak, oybirliği ile dondurulmuş,

2-İmar tadilatının kabulu ertesinde, Genel kurulumuzca kabul edilecek projenin durumuna göre, ” yeni ortak alımı söz konusu olduğunda,ortak kaydı için öncelik taşıyan isimler yoktur” olarak özetlenen, Y.Kurulu önerisi, 12 red oyuna karşı 46 oyla kabul etmiştir.

3-Aidatlar 2007 yılı sonuna kadar aylık 50 YTL.,Ocak 2008’den bir sonraki Genel Kurula kadar 100 YTL olacaktır

4-Aidatlarını, ilgili ayın son gününe kadar ödemeyen ortaklardan, her ay için, aylık, %5 gecikme cezası alınacaktır.

5- Tarımsal faaliyetlerde bulunmak üzere, 6. maddede yapılan anasözleşme değişikliğini, oybirliği ile kabul ederek, konuyla ilgili her türlü çalışma ve işlem yapabilme,resmi dairelerle işlemleri yürütme yetkisini, Yönetim Kuruluna vermiştir.

6-Y. Kurulunun Faaliyet Raporunda okunan, “önümüzdeki dönemin görev planını” uygun bularak, bu planda yer alan konularda çalışma ve işlem yapmak üzere Yönetim Kurulunun yetki verilmesini, oybirliği ile kabul etmiştir. (*) Y.K.Çalışma Raporu WEB sitemize konmuştur.

 

 

ÖNEMLE DUYURULUR!

31,Ağustos 2006 günü yapılan,son Yönetim Kurulu topantısında,12 Eylülde, yapılacak Genel Kurulumuzdan sonra, ortaklık başvurularında,12,000, – YTL olan giriş ödentisinin,12,500,-YTL ye çıkartılması ve her geçen ay için 4% e kadar arttırılması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi benimsenmiş ve Söz konusu tarihte yapılan GENEL KURULDA bu karar kesinleşmiştir. Erken ödeme yapan arkadaşlarımızın mağdur durumda kalmaları için alınan bu kararın, anlayışla karşılanacağından eminiz.Ortak olmayı düşünen arkadaşlarımızın, kararlarını bir an önce vermelerini diler, tüm dostlarımızında sitemize katılmak için davet edildiğini bilmelerini isteriz. YÖNETİM KURULU

 

 

ORTAK SAYISI 80’DE DONDURULMUŞTUR

Değerli arkadaşlar,arsamızın imarı, fiziki durumu ve isteklerimiz,dikkate alınarak yapılacak ve Genel Kurulumuzca kabul görecek bir yerleşim projesinin tamamlanıp,projeye göre gerçekleştirilecek olan imar tadilatı, ilgili belediyelerin onayından çıkana/geçirilene kadar,13 Eylül 2006 günü, 80 olan ortak sayımız, Genel Kurul üyelerimizin tavsiyesi ve Yönetim Kurulumuzun,kararı gereği, dondurulmuştur.Kesinleşecek ve Belediyeler tarafından imar izni verilecek olan projenin,daha fazla “ortaklığa” izin vermesi durumunda ki,Projemizin ve buna göre yapılacak olan imar tadilatının, yasallaşmasının,1-1,5 yıl zaman alabileceği öngörülmekte olup,o günün koşullarına göre, Genel Kurulumuz,”1″ hissenin,reel değerini yeniden,tesbit edip,ilan edecektir. Aynı zamanda da, açılan “ortaklıklara” yapılacak olan başvuruların nasıl olacağı, nasıl Değerlendirileceği ve ortak kabulünün nasıl yapılacağına da, Genel Kurulumuzca alınmış ve/veya alınacak olan kararlar ve ilkeler gereği, o zamanki Yönetim Kurulunca karar verilmesi,daha uygun bulunmuştur. 13,Ekim,2006. ———— YÖNETİM KURULU ”

+++++++++++++++++

VE GEMİ GİDİYOR!

Üçüncü Bahar Sitesi Yapı ve İşletme Kooperatifi’nin değerli ortakları, sevgili arkadaşlar…

Bir açıklama yapmak istediğinize göre önemli bir şey oldu galiba? 

– Evet, kooperatifimizin kuruluşundan çok kısa bir süre sonra arsamızı aldık! Artık kocaman bir arsamız var, tam 114 tane de tapumuz oldu… Daha önce birlikte gezip satın alma kararı verdiğimiz, Seferihisar’ın hastane çıkışından sonraki arsayı, sıkı pazarlıklardan sonra ve çok iyi koşullarda satın aldık. Günler boyu sabahtan akşama kadar süren bürokratik işlemler sonunda bitti, 7 Ağustos Pazartesi günü bütün tapular elimize geçti. Tapu sayısı, bize arsaları satan kooperatifin payları ile ilgili, yani 114, tesadüfi bir sayı.

 • Ne kadar toprağımız var? 

– Parça parça aldığımızdan, arsamızın alanını hesaplamak için, bir toplama işlemi yapmak gerekiyor. Arsamız beş parça, her parçanın metrekaresi şöyle:

Birinci parça:              13.263 metre kare,

İkinci parça:                36.954 metre kare,

Üçüncü parça:            20.905 metre kare,

Dördüncü parça:         37.095 metre kare,

Beşinci parça:             18.538 metre kare,

Toplam:                     126.755 metre kare, yani 127 dekar kadar arsamız oldu!

Aslında 900 metre kare bir dönüm olduğu halde, halk arasında 1.000 metre kare bir dönüm kabul ediliyor, yani bizim arsa da “127 dönüm”…

 • Şimdi bu arsayı imarlı hale getirmek zor olacak, değil mi? 

– Hayır! Biz bu toprağı eski bir kooperatiften satın aldık, onlar arazinin önemli bir kısmı için imar ruhsatı almışlar, bu imarlı bölüm bize gerekenden daha fazla. Bu durumda yeni ruhsat almamıza gerek olmayacak, ama kendi projemizi çizip “imar tadilatı” yapmamız gerekecek. Ancak bu iş yeni imar ruhsatı almaktan çok daha kolay ve çok daha az masraflı.

 • Arsanın ne kadarı imarlı? Bu bölüm bizim ihtiyacımızı karşılayacak mı gerçekten? 

- Yukarıda sıraladığımız beş parçadan ilk üçü, yani toplam 71.122 metre kare arazimiz imarlı bölüm. Bu bölümde “% 20 + % 20” imar hakkımız var, yani istersek bu araziye 14.224 metre karesi birinci kat, 14.224 metrekaresi de ikinci kat olmak üzere 28.448 metre kare bina yapabiliriz. Ama ortak kabule göre, biz evlerimizi tek katlı yapacağız, olsa olsa idari binanın ve lojmanın ikinci katı olabilecek. Tabii ortada henüz projeler yok, herşeye genel kurulda birlikte karar vereceğiz, ama bazı kabullerle küçük bir hesap yapalım: Toplam 100 mesken yapacaksak ve evler 55 metre kare olacaksa, bütün evler için 5.500 metre kare alan yetecek. Buna, örneğin (ilk katta 1.500 + ikinci katta 1.500 =) 3.000 metre kare sosyal tesis ve idare binası vb. ile (ilk katta 200 + ikinci katta 200 =) 400 metre kare çalışanlara lojman eklediğimizi düşünelim; bunların hepsi, (5.500 + 3.000 + 400 =) 8.900 metre kare oluyor, bunun 7.200’ü ilk kat, 1.700’ü ikinci kat. Oysa, hepsi tek katlı bile olsa 14 bin metrekareden daha fazla iskan hakkımız var!

Biraz da arazinin fiyatından söz edelim… Kaç lira ödendi? Daha ne kadar ödenecek?

– İzninizle önce o civardaki arsaların gerçek piyasa fiyatlarını söyleyelim: Yaptığımız piyasa araştırması gösterdi ki,  o civarda deniz kenarında olmayan, imarlı arsaların metre karesi ortalama 40 – 65 YTL’ye satılıyor, imarsız arsalarda ise fiyat 25 – 35 YTL’ye düşüyor. Bu durumda bizim imarlı 71 dekarımızın minimum piyasa fiyatı (71 x 40 =) 2.840 YTL, geri kalan 56 dekarımızın minimum piyasa fiyatı ise (56 x 25 =) 1.400 YTL oluyor, böylece toplam değer (2.840 + 1.400 =) 4.240 YTL’ye ulaşıyor. Yaptığımız pazarlıklarla biz bu araziyi, bu minimum piyasa fiyatının beşte birinden daha az bir fiyata, yalnızca 800 YTL’ye satın aldık. Bu miktar, maliyenin vergi matrahının bile yarısı kadar!

Bizim için bir başka avantajlı durum da şu: Bu düşük fiyatı bile vadeli ödüyoruz! Arazinin toplam bedeli olarak vereceğimiz 800 bin YTL’nin 350binYTL’sini öncü ortakların paralarıyla ödedik,ayrıca alım vergileri ve harçlar için, Y.Kurulu olarak 20 bin YTL borç kullandık.Ağustosun 25’inde 100 bin YTL daha vereceğiz. Arazinin eski sahipleriyle yaptığımız protokolle de, geri kalan 350 bin YTL’yi önümüzdeki on ay içinde parça parça ödemeyi taahhüt ettik.

 • Arazi bu kadar ucuza mı alındı gerçekten? Bu nasıl mümkün oldu? 

– Evet, bu kadar ucuza alındı, ama bu bir raslantı olmadığı gibi, ortada bir fırsatçılık da yok. Arazinin eski sahibi olan kooperatifin ortakları mali güçlükler nedeniyle topraklarını satmak istiyorlardı, ayrıca bizim projemiz onları da heyecanlandırdı ve bize yardımcı olmak üzere arazinin tümünü en uygun koşullarda bize devretmeyi kabul ettiler. Doğru plan yapan, hazırlıklı olan ve ne istediğini bilen taraf bu tip pazarlıklarda her zaman kârlı çıkar. Bizde de bu özellikler vardı, hep hatırladığımız sözle ifade edersek, “şans, ancak yetişmiş kafalara yardım etti”. Ne istediğini bilen, bu işe hazırlıkları tam bir ekip olarak devam edeceğimize göre, böyle şansların gelecekte de hep bize yarayacağını tahmin ediyoruz!.

 • Şimdi ne yapılacak? Önümüzdeki dönem nasıl geçecek? 

– Şöyle: İlk yapmamız gereken şeyin adı, “tevhid”, yani “birleştirme”; üzerlerinde proje yapabilmek için, elimizdeki arazileri tek parça haline getireceğiz. Bu işin bir kaç ay alacağını, yani 2006 yılının son aylarına kadar süreceğini tahmin ediyoruz.

Ardından projemizi çizeceğiz, ki bu proje işi epey bir zaman alabilir, sonra da projemize göre “imar tadilatı” denen işlemleri yapacağız. İnşaat, ancak bu işler bittikten sonra başlayabilecek. Örneğin, 2007’nin ilk aylarında proje çizme işine başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu süreç boyunca aramızda farklı görüşler çıkacağını ve ortak bir karar almak için sıkı bir “birbirini ikna süreci” yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu süreç, aynı zamanda, her bir ortağın amacının ne ölçüde öteki ortakların amacı ile çakıştığını da gösterecek. Sonuçta, 2007’nin tümüyle bir “proje yılı” olması bir sürpriz olmayacak. Projemizi oluşturduktan sonra, daha kolay olan “imar tadilatı” işlerine başlayacağız. Şimdilik mümkün olan kaba tahmine göre, 2008 yılının ilk aylarında imar tadilatı da bitmiş olacak.

 • Başka neler yapacağız? Yeşillendirme ve ağaçlandırma hemen başlayamaz mı? 

– İmarlı yerlerde ağaç dikersek proje yapıldıktan sonra bir kısmını kesmek zorunda kalabiliriz, ama imarsız olan ve böyle kalmasını düşündüğümüz iki bölümde pekala yeşillendirme ve ağaçlandırmaya başlayabiliriz, zaten biz de böyle yapmayı düşünüyoruz. Bu iş için elimizde (37 + 18,5 =) 55,5 dekar (~dönüm) yerimiz hazır. Buralarda organik tarım ve ağaçlandırma yapacağız. “Neler ekip dikeceğiz?” derseniz, şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla o bölgede en çok zeytin ve üzüm öneriliyor. Ama daha bilimsel olmak için, peyzaj mimarı ve tarımcı arkadaşlara, ayrıca Seferihisar’ın ziraatçilerine danışacağız.

 • Yani işler yolunda mı? 

– Evet! Evlerimizin bulunduğu limana varmak daha epey zamanımızı alacak, ama Üçüncü Bahar gemisi artık sefere çıktı! 80 kişilik tayfa kontenjanının 42’si doldu bile, gerisi de çok yakında tamamlanıyor!

Gemimizin omurgası az bulunur tropikal bir ağaçtan yapılma değil, ama kuşağımızın kollektiflik bilinci sayesinde dayanıklı ve güçlü… Yelkenlerimiz atlastan değil, ama kararlılığımızla dokundu; ambarımız altın sandıklarıyla değil, herbirimizin alınteriyle, emeğiyle edindiği deneyimlerle tıkabasa dolu… Yolda kaptana isyan edecek gemici olmayacak, çünkü bu gemide herkes hem miçoluk, hem tayfalık, hem de kaptanlık görevini üstlenmiş… Besinlerindeki vitaminlerin eksikliğinden skorbit olan eski gemicilerden olmayacağız, çünkü biz açlığımızı okuyarak, öğrenerek ve herşeyi ustasına danışarak gideriyoruz!…

Bu gemi, nereye gideceğini biliyor, ama hayır, o haritalarda ismi bulunan, enlemi boylamı bilinen, tanıdık bir limanı aramıyor… O, kendi limanını kendisi inşa etmeye gidiyor!… Federico Fellini’nin 1983 tarihli filminin adındaki gibi, “…e la nave va”, yani “…ve gemi gidiyor”! 

Üçüncü Bahar Yapı ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu,

8 Ağustos 2006

+++++++++++++++++++

ARSAMIZI ALDIK

Sevgili Arkadaşlar,17-18 haziran(2006) günlerinde, geniş bir katılımla yaptığımız gezi ve değerlendirme toplantısı sonucunda, hepimizin oybirliği ile tercih ettiği, Borkoop’a ait olan, Seferihisar’daki 72 donumü imarlı,55 dönümü imarsız olan,5 ana parsel halindeki,127 donümlük arsa,800,000,-TL’sına alınmış olup,07,08,06 günü, bu arsalara ait, 114 adet tapu, Kooperatifimizin üzerine geçmiştir.Çok uygun bir bedelle satın aldığımız bu arazi için vereceğimiz, 800 bin YTL’nin 350 bin YTL’sini,öncü ortakların giriş ödentileriyle ödedik.Ayrıca, alım vergileri ve harçlar için, Y.Kurulu olarak, 25 bin YTL borç kullandık.Ağustosun 25’inde,100 bin,20 Eylülde ise,65 bin YTL daha vereceğiz. Arazinin eski sahipleriyle yaptığımız protokolle de, geri kalan 285 bin YTL’yi,önümüzdeki Mart ayına kadar, uygun taksitlerle,ödemeyi taahhüt ettik… Artık hayallerimizin maddi bir zemini ve çok güçlü bir dayanağı var! Önemli bir nokta da şu; Alınan,toplam 126,705 M.Karelik arsa,tahminlere göre, 80-100 ünite/konutluk kapasiteye sahip. Yani,ortak olan ve/veya olacak olan herkes, giriş ödentisini yatırdığında,850 si imarlı, toplam 1500 M.kare arsaya, proje bedeli vb. masrafları da, önceden ödeyerek, sahip oluyor. Tüm dostlarımızı, artık gerçekleşmesi bir hayal olmayan bu girisime, ortak olmaya, kooperatifimize katılmaya cağırıyoruz… Giriş odentisi- 12,001.YTL- ve aidatlar için, ciddi bir peşinat ve ödeme planı ile gelindiğinde, 5-6 taksit yapabilecek durumdayız – Değerli ortaklarımız, yerleşim planımızın bütünlük ve güvenlik içinde olması için, etrafı yollar veya dereler ile çevrili ve 4 “adası” bizim olan yerleşim bolgemizdeki beşinci ve sonuncu adayı- 17,457.M.Kare- 29,12,2010 tarihinde 200,000.-TL ye aldık. Boylece imar planlarımızın önünde yapısal bir engel kalmadı.      YÖNETİM KURULU

++++++++++++++++++

 

 

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development