MİMARİ PROJEMİZİN ŞARTNAMESİ

Home »  MİMARİ PROJEMİZİN ŞARTNAMESİ

ÜÇÜNCÜ BAHAR

HUZUREVİ YAPI VE İŞLETME KOOPERATİFİ

MİMARİ KESİN PROJE İÇİN

ŞARTNAME ve İHTİYAÇ PROGRAMI

 

A. GİRİŞ

B. İHTİYAÇ PROGRAMI

C. ANLAŞMAZLIKLAR

 

A. GİRİŞ

Ankara Fen Lisesi mezunları ile onların yakınları ve dostlarından oluşan bir grubun yaşamın olgun dönemini birlikte ve huzur içinde geçirme istekleri ile 2001-2002 yıllarında başlattıkları fikir oluşturma sürecinin ilk aşamasında, temel ihtiyacın özgün bir yerleşim yeri, bir köy meydana getirmek olduğu belirlenmiştir. Sonraki tartışmalar boyunca dernek, şirket ve vakıf gibi çeşitli seçenekler incelenmiş, ancak en uygun kurumlaşmanın bir kooperatif olacağına karar verilmiştir. Daha sonra, mevcut tipler tasarlanan yapılaşma için uygun ve yeterli bulunmadığından, “yapı ve işletme kooperatifi” adıyla yeni bir kooperatif tipi geliştirilmiştir. Bu örgütlenme biçimi sayesinde köyün konutları, öteki binaları ve fiziksel altyapısı, inşaatlar bittikten sonra da kooperatifin mülkü olmaya devam edecek, kurulmuş olan köy, bir “yapı ve işletme kooperatifi” olarak varlığını kesintisiz biçimde sürdürecektir.

Gerek kurulacak köyü, gerekse burada düşlenen yaşantıyı ifade etmek için geliştirilen “üçüncü bahar” kavramı şunları içermektedir:

a.Fiziksel altyapı olgun yaşın gereksinimleri ve sınırlılıkları dikkate alınarak oluşturulacak, köy sakinlerinin temel gereksinimlerinin eksiksiz karşılanması gözetilecek, ancak köy sakinlerinden çok tüketim toplumunun gereksinimleri olan “çağdaş şehir yaşamı” alışkanlıklarını sürdürmekten kaçınılacaktır.

b.Sosyal altyapı ile köy sakinlerinin olgun yaşta bir arada ve huzur içinde yaşamaları için aralarında kurmaları gereken sosyal ilişkileri kolaylaştırıcı ortamlar sağlanacaktır.

c.Yönetim altyapısı, köy sakinlerinin büyük ölçüde kendi kendilerini yönetmelerine dayalı bir organizasyon olarak kurulacaktır. Yönetsel yapı aracılığı ile kollektif çözümlere ağırlık verilmekle birlikte, bireysel tercihlere de en üst düzeyde saygı gösterilecektir.

d.Ekolojik birey – çevre ilişkileri ile köy sakinlerinin doğa ile içiçe yaşamalarına özen gösterilecek; doğayı tüketen değil, üreten faaliyetler yürütmelerine yönelik çeşitli olanaklar sağlanacaktır.

e.Köyün, kendisinin dışındaki dünya ile yürüteceği toplumsal ilişkiler gündelik yaşantının temel bir öğesi olarak dikkate alınacak, köy sakinlerinin yalnızca akraba ve dostları ile değil, mesleki çevreleri ve köyün komşuları ile etkili ve anlamlı ilişkiler kurmalarını kolaylaştırıcı önlemler daha köy kurulmadan düşünülecektir.

 

B. İHTİYAÇ PROGRAMI

 

B.1. AMAÇ

 

ÜÇÜNCÜ BAHAR KÖYÜ bir inşaat projesi değil, ileri yaşta yeni bir yaşam biçimi oluşturma denemesidir. Bir grup arkadaş tarafından yaşamın ileri dönemlerinde ortaya çıkan kişisel ve toplumsal gereksinimleri karşılamak üzere düşünülmüştür. “Üçüncü bahar” var olan bir örneğe dayanmayan, bu yüzden de her öğesi dikkatle düşünülerek planlanması gereken, katılımcılarından yaratıcılık isteyen yenilikçi bir projedir.

 

Amaç, yalnız kalma riskinin çok yüksek olduğu, evlatlara çok büyük külfet olunabilecek emeklilik ve yaşlılık dönemini birlikte ve mutlu bir dayanışma içinde geçirmek ve bunu konut başına BİR asgari emekli maaşı ile karşılanabilecek düzeyde bir ödenti ile sağlamaktır. Bu proje ile köy sakinlerinin güvenlik içinde ve sağlıklı biçimde yaşama koşullarının gözetildiği bir çevrede kaliteli bir yaşam sürmeleri, ayrıca yaşadıkları köyü kendilerinin yönetmeleri hedeflenmektedir.

 

Oluşturulacak yerleşim yeri kooperatif ortakları ile onların akraba ve dostlarının olgunluk çağlarında sürekli olarak yaşayacakları, meraklarına zaman ayırarak emeklilik dönemlerinin keyfini çıkaracakları bir yaşam alanı, özel bir “köy” olacaktır. Oturulan dairelerin teker teker tapusu olmayacak, hep birlikte oluşturulan köy, tümüyle katılımcılara ait olacaktır. Bu nedenle bu köy için, evlerin birer maddi yatırım olarak görülmesi ya da değeri yükseldikten sonra evlerin satılarak eski sahiplerine bu şekilde gelir sağlaması gibi yaklaşımlar söz konusu değildir.

 

Böyle bir yerleşim yeri kavramı “yazlık ev” ya da “ikinci konut” gibi bilindik ve sık rastlanan oluşumlardan tamamen farklı özellikler taşımaktadır. Köy (konutlar) esas olarak 12 ay boyunca orada yaşanacak biçimde planlanacaktır. Bu nedenle köyün, kurulacağı yöredeki çevre yerleşim birimlerinden yalıtılmış olmaması, köyün ve köy sakinlerinin yöre halkı ile etkileşim içinde olması istenmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ BAHAR KÖYÜ, türünün ilk örneği, bir prototip olacaktır. Yani bu köyde yaşayanların yaşama bakış tarzları, yaşam düzeni, çevreye verdikleri önem, enerji planlaması, suyun ve öteki kaynakların verimli kullanımı, doğa ile etkileşimleri gibi hususlarda gerek yöreye, gerekse ilerde kurulacak benzeri yerleşim birimleri için, ileri yaşın getirdiği sorunlara akılcı ve pratik çözümler sunan bir öncü, bir örnek olması beklenmektedir.

 

B.2. İLKELER

 

Mimari tasarım sırasında dikkate alınacak temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

Ana ilkemiz oluşturulacak tasarımın burada yaşayacak 50 ila 80+RIP yaşındaki insanların yaşlanmalarıyla değişen tüm gereksinimlerini karşılamasıdır. Diğer bir deyişle 4.boyutun, zaman faktörünün dikkate alınmasıdır.

 1. Tanımlanan gündelik yaşamı, sosyal gereksinimleri, arzuları, hayalleri karşılayacak ortam / çevre oluşturulmalıdır.
 2. Kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda tutarlı bir “ulaşılabilir çevre” oluşturulmalıdır. Bina içi ve dışı yollar ve her türlü erişim olanakları, ileri yaşta hiçbir zorluğa yol açmayacak şekilde planlanmalıdır.
 3. Köy sakinlerinin kendilerini köye ait hissetmelerini sağlayacak çevre öğeleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Örneğin konutlar birbirine yakın olmalı, köyde ortak avlu veya avlular bulunmalıdır.
 4. Enerji kullanımı, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji gibi doğayı kirletmeyen enerji kaynaklarından yararlanacak ve çevre ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Enerjinin verimliliğinin üst düzeyde olması öngörülmelidir.
 5. Yöreyle etkileşimi, yöreye katkıda bulunmayı, köy sakinlerinin yaşam boyu gelişimini destekleyici bir ekosistem tasarlanmalıdır.
 6. Çevresel değerlere olumsuz etkileri en alt düzeye indirmeyi hedefleyen, sürdürülebilir imar ve inşaat uygulamaları desteklenmeli, verimli ve etkin bir atık toplama sistemi önerilmelidir.
 7. Köy içindeki yaya yolları yürüme güçlüğü olan kişilere ve tekerlekli sandalye ile ulaşıma uygun maksimum % 4 meyilli olarak düzenlenmeli, basamak, eşik bulunmamalıdır. Yaya yolları köy içi ulaşımda kullanılacak akülü golf tipi araçların kullanımına uygun olmalıdır. Sorunlar, zorunlu durumlarda asansör vb alternatiflerle çözülmelidir. Yürüyüş yollarını bağlayan kestirme merdiven yollar bulunmalıdır. Teknik nedenlerle basamak yapmanın zorunlu hale geldiği yerlerde Maksimimum basamak yüksekliği 14 cm olabilir.
 8. Köy sakinlerinin gündelik yaşamda kullanacağı mekanların (konutlar, sosyal tesisler vb.) hiçbirinde basamak, eşik, kapı profili gibi engeller bulunmamalı, buralarda kullanılan kaplama malzemeleri kaymayı ve takılmayı önleyici özellikte olmalıdır. Kapı genişlikleri sedye ve tekerlekli sandalye geçişine uygun olmalıdır.
 9. Binaların konumlandırılmasında doğal zemine uyum olmasına dikkat edilmeli ve hafriyatın en az düzeyde yapılması gözetilmelidir.
 10. Konutlar için manzara endişesi birinci planda değildir, ancak tüm konutların mümkün olduğu kadar manzara görmesi umulmaktadır. Arzu edilen, tipik köy yapılaşması ve yerleşmesidir. Bunun amacı köy sakinlerinin zamanlarını mümkün olduğu kadar ortak mekanlarda, bir arada geçirmeleridir.
 11. Köyde bulunacak sosyal imkanlar, sakinleri ziyarete gelecek konuklar, çocuklar ve bilhassa torunlar hatta gelen herkes açısından daha uzun süre kalmayı teşvik edici özellikler içermelidir.
 12. Köyde çalışacak insanların aileleri ve çocukları için mali imkanlar dışında köy, cezbedici ve tercih edilir olmalıdır.
 13. Köyün Seferihisar şehir merkezi ile bağlantısının belediye toplu taşıma imkanları ve köyün taşıtı ile sağlanacağı dikkate alınmalıdır.
 14. Köydeki inşaatlarda kullanılan bütün malzemeler ile altyapı ve üst yapı tesisatı, bakım ve onarımlar sırasında köy sakinlerini en az rahatsız edecek şekilde seçilmelidir.
 15. Yağmur sularının toplanması ve değerlendirilmesi için bir sarnıç ve toplayıcı sistem tasarlanacaktır.
 16. Yaşlılık döneminin özelliklerine ilişkin olarak, mimari bilgi ve deneyim açısından düşünülmesi gereken diğer uygulamalar dikkate alınmalıdır.

 

B.3. İNŞAAT BİRİMLERİ

 

İnşaat yapılan alanın tümü bir bütün olarak anılmak istendiğinde “köy” olarak adlandırılacaktır. Açık alanlar dışında köyde yaklaşık 9-10 bin m2‘lik kapalı alan olacağı düşünülmektedir. Kapalı alanlar şu gruplardan oluşacaktır:

 

 1. Köyün girişi (24 m2)
 2. Yönetim birimi (120 m2)
 3. Sosyal tesisler (2,200 m2)
 4. Konutlar (7700 m2)

 

Bu alt birimlerle ilgili olarak inşaat açısından önem taşıyan özellikler aşağıda sıralanmıştır. Ancak, aşağıda birimlerin cinsleri ve metrekareleri hakkında yazılanlar bağlayıcı değildir. Teklif hazırlanırken köyün ihtiyaçlarını en iyi karşılamak üzere geliştirilecek tasarımlar ile bu birimlerden bazıları plandan çıkarılabilir ya da plana yeni birimler eklenebilir, gereksinime göre metrekarelerde

(± % 10) oynamalar yapılabilir. İhtiyaçların en az metrekarede çözülmesi tercih edilmelidir..

 

 1. Köyün girişi (24 m2)

Köyün girişinde karşılama ve güvenlik birimi yer alacaktır. Burada bir bekleme yeri ve WC bulunacaktır. Toplam alan 24 m2 olarak düşünülmektedir.

 1. Yönetim birimi (Toplam 120 m2)

 

Oda (Özelliği)
m2
Müdür odası (Gerektiğinde toplantı için de kullanılabilecek) 120
Sekreter odası (Müdürün odasıyla doğrudan bağlantılı, konukların bekleme olanağı var)
Muhasebe odası (Muhasebe, personel ve satın alma elemanları için, arşiv dahil )
Teknik servis odası (Teknik eleman için, malzeme odaları ve atölye dahil )
Tuvalet (Bay – bayan)
 

 

 1. Sosyal tesisler (Toplam 2,200 m2)

Sosyal tesisler, köy sakinlerini evde kapanmaktan ziyade dışarıya çıkmaya ve bir arada bulunmaya teşvik edici olarak düzenlenecek, tüm konutlardan mümkün olduğu kadar eşit uzaklığa yerleştirilmelerine dikkat edilecektir. Sosyal tesisler kapsamında düşünülen birimlerin dökümü aşağıda verilmiştir.

 

GÜNDELİK ORTAK MEKANLAR
m2
Restoran (Aynı anda maksimum 180 kişinin yemek yiyebileceği bu mekan, çeşitli toplantılar için Sahne olanaklı (portatif olabilir) çok amaçlı salon olarak da kullanılabilecektir)Kafe-bar Yazlık, kışlık (şömineli) restoranla bağlantılı bir mekan olarak düzenlenecektir. 630
Mutfak (Temel gereksinimleri kaşılayacaktır)
Kantin (Gündelik alışverişler için)
Oyun salonu / Köy kahvesi (Bilardo, briç, satranç, tavla için) (Aynı anda maksimum 60 kişi kullanabilecek)
Çocuklar için oyun salonu
Kütüphane + Okuma + İnternet salonu
El Sanatları Merkezi (4 atölye, her biri 36 M.kare kapalı, + açık alan düzenlemeleri yapılacak)
HAVUZ VE ZİNDELİK (“FITNESS”) MERKEZİ
m2
Zindelik (“Fitness”) merkezi (Jakuzi, sauna, spor aletleri, soyunma dolapları) 200
Kuaför / berber salonu (dışarıdan gelecek berber ve kuaför için)
250 M. kare havuz ve onun gerektirdiği kapalı mekanlar (gereğinde üstü kapatılabilen)
KONUKEVİ – LOJMANLAR
m2
Konukevi odaları (İkişer kişilik ve 30’ar m2‘lik 8 oda; banyo-tuvalet, dolap vb ile üç yıldızlı otel eşdeğeri) Temiz-kirli deposu, temizlik odası gibi otel işlevleri de düşünülecek 620
Lojman daireleri (Görevliler için, 1 ADET 3+1 80 m.kare ve 5 adet, her biri 2+1 60 m2   )
SÜREKLİ BAKIM MERKEZİ
m2
Bakım odaları (6 adet, her biri 30 metrekare, iki kişilik, duş – tuvalet- konuk evine bitişik) 250
Hemşire – bakıcı – konsültan doktor odası
Görüşme – muayene – tıbbi uygulama odası (lavabolu)
Fizyoterapi uygulama odası
Tuvalet (Kadın-Erkek)
ORTAK HİZMET MEKANLARI – TEKNİK HİZMETLER (Arazi meylinden çıkacak zemin altı mahallerde düzenlenecektir)
m2
Çamaşırhane + ütü odası 450
Genel mahaller – ısıtma soğutma
Klima ve havalandırma santrali
Su deposu ve hidrofor
Trafo, ana pano, jeneratör ve ups mahalleri
Çöp odası (Soğutmalı – geri kazanım ayrıştırmalı)
AYRICA: Kapalı araba garajı (Arazinin meylinden kazanılacak maksimum genişlikte) (?)

 

 

 1. Konutlar (Toplam 7400 m2)

Konutların bulunduğu “ikamet bölgesi ” nde en az 82 adet bağımsız konut bulunacaktır. Konutlar bitişik guruplar halinde yerleştirilecek, her konuta sedye, ambulans ve gerektiğinde taşıt ile erişim sağlanacaktır. Her konut teraslar hariç (BRÜT 90 m²) NET 75 m2 olacaktır.

Planlamada karı-koca veya iki arkadaşın birlikte rahatça yaşayıp kullanabilecekleri bir ortam tasarlanacaktır. Köy sakinlerinin zamanlarını konuttan çok dışarıdaki sosyal alanlarda geçirmeleri arzu edilmektedir.

 

Her konutta şunlar bulunacaktır:

 • 2 yatak odası (yataklara tekerlekli sandalye ve sedye ile ulaşılabilmeli):
 • Salon (Oturma ve yemek yeme mümkün olmalı)
 • Salonda açık mutfak (normal ihtiyaç için):
 • 1 banyo (Duş, lavabo, klozet,) Özürlü standartlarında
 • 1 WC (klozet, lavabo)
 • 1 çalışma köşesi ve kitaplık (yatak odaları veya salonda)
 • Salonda bir televizyon köşesi düzenlenecek, ayrıca evde çamaşır/kurutma makinesi ile ütü masası, elektrik süpürgesi v.b.için uygun depolama imkanı düşünülecektir..
 • Konutun gerekli tüm yerlerinde “imdat düğmesi” bulunacaktır.

  

B.4. AÇIK ALANLAR

 

 1. TARIM ARAZİSİ

a.Zeytinlik

b.Meyve ağaçları, üzüm bağı

c.Seralar

d.Hobi bahçeleri (Evlerden yürüyerek ulaşılabilir mesafede olacaktır.)

 

      2. AÇIK HAVA HAVUZU (250 metrekarelik) Çocuk havuzu ve basit su oyunları düşünülecek)

 

 1. ÇEVRE VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ

a.Ağaç plantasyonu (fidanlık, koruluk bölgeleri olacak)

b.Yol kenarlarında ve meydanlarda ağaçlandırma

c.Kameriyeler, açık hava çeşmeleri ve süs havuzları

d.Çocuk oyun parkı

 

 

 1. AÇIK AMFİTEATR (Aynı anda 200 kişinin oturabileceği büyüklükte)

 

 1. AÇIK OTOPARKLAR

a.Köy sakinleri için otopark (konut başına 1 araç) ” “açık veya kapalı “ hesabıyla tasarlanacak)

b.Misafir otoparkı (Konuklar için girişte veya konukevi civarında tasarlanacak)

c.Personel otoparkı (Girişte veya lojmanlar civarında tasarlanacak)

 

C. ANLAŞMAZLIKLAR

            Seçim sonuçlarının bildirilmesinden sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen sürede kooperatif ile katılımcı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar tarafların tayin edeceği, mimar veya mühendis kökenli üç kişilik bir hakem heyetince çözümlenecektir; bu üç kişinin birisi kooperatif, birisi katılımcı tarafından seçilecek, üçüncü kişi ise Mimarlar Odası’ndan talep edilecektir. Diğer anlaşmazlıklar İzmir Mahkemelerinde çözümlenecektir.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development