Ana Sözleşme

Home »  Ana Sözleşme

SINIRLI SORUMLU
ÜÇÜNCÜ BAHAR SİTESİ
HUZUREVİ YAPI ve İŞLETME KOOPERATİFİ
ANASÖZLEŞMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ, ÜNVAN, MERKEZ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

KURULUŞ:
Madde1- Bu ana sözleşmede isimleri, tabiiyetleri, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişir ortaklı, değişir sermayeli ve sınırlı sorumlu bir Yapı Kooperatifi kurulmuştur

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Madde 2- Kooperatif ,Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Tescilden önce kooperatif namına iş ve işlem yapanlar bunlardan şahsen ve zincirleme olarak sorumludurlar. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler kuruluştaki usule tabidir.

ÜNVAN:
Madde 3- Kooperatifin unvanı sınırlı sorumlu ÜÇÜNCÜ BAHAR SİTESİ HUZUR EVİ YAPI ve İŞLETME KOOPERATİFİ’dır.

MERKEZ:
Madde 4- Kooperatifin merkezi İzmir ili Bornova İlçesidir.

SÜRE:
Madde 5- Kooperatif süresizdir.

AMAÇ VE FAALİYET KONULARI:
Madde 6- Kooperatifin amacı, ortaklarının, orta-yaş sonrası ve yaşlılıklarını güvenli,sağlıklı ve huzurlu geçirmelerini sağlayabilmek amacıyla, ortaklarının kullanımı için,konut, bakım evi, huzur evi, ve ilgili sosyal tesis ve yardımcı lokallerini yapmak, dinlenmelerini temin etmek ve sürekliliğini sağlamaktır. Bu amaçla kooperatif ;

1-a) Arsa ve arazi satın alır, imar planına uygun olarak,altyapı,plan ve proje maliyet hesapları hazırlar ve bu arsa ve arazi üzerinde konut, bakım evi ve dinlenme tesisleri kurar ve işletir.
b) Gerekli personel istihdamı,ekipman ve yardımcı araç-gereç temini ile, ihtiyaç duyulan diğer tedbirleri alır ve ortaklarının faydalanabilmesi için bu tesislerin işletilmesini sağlar. Gerekirse ulaşım hizmetlerini düzenler. Amacına uygun olarak kullanılmak üzere aynı ve nakdi bağış kabul eder.
2- Kooperatif konut, bakım evi , dinlenme ve sosyal tesislerinden 2 yaralanma hakkını, bu ana sözleşmede yazılı ilkeler doğrultusunda,Yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir yönetmelik hükümlerine göre ortaklarına verir.
3- Ortaklarının, sosyal kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gerekli tesisleri kurar,bunları ortaklarına aktarabilir.
4- Yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunabilir. Gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder ,kiralar, kiraya verir,satar ve benzeri tasarrufta bulunur,ayni haklar tesis eder.
5- Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşlarına başvurur,borçlanır,açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirler alır.
6– yapı ve sosyal tesis işletme ve yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla, kur’a ile ortaklarına dağıtır
7-Yapı ve işletme kooperatifleri üst kuruluşlarına katılır.
8- Gerektiğinde ortakları ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim,yayın araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE VE PAYLAR

SERMAYE:
Madde 7- Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarından ibaret olup, değişkendir. Ancak sermayenin en az haddi 7,-YTL ( 7.000,000-TL) dır. Kuruluşta bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve ¼ ünün peşin ödenmesi zorunludur. Aynı sermeye konamaz

PAYLAR:
Madde 8- Bir ortaklık payının değeri 1.- Yeni Türk Lirası’dır. Ortaklar en çok 5,000 pay taahhüt edebilirler. Ve her ortağın en az 1.00YTL pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları, bu ana sözleşmenin 19 uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 1.YTL itibar olunur.

PAYLARIN ÖDENMESİ:
Madde 9- Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az ¼ ü peşin geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla bir yıl içinde ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ORTAKLIK İŞLEMLERİ

ORTAKLIK ŞARTLARI:
MADDE 10- Kooperatife ortak olacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelik ve şartların varlığı gereklidir.

1-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişi olmak.
2-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı uyruklu olmakla birlikte, 2644 Sayılı Tapu Kanunu veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, Türkiye’de gayrimenkul edinmesine imkan sağlanmış kişilerden olmak.
3- Ortaklığa kabul edilmesi yönünde en az beş kooperatif ortağının yazılı referansını almış bulunmak.
4- Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürebildiğini, ruh sağlığının kendisine ve başkalarına zarar vermeyecek düzeyde yerinde olduğunu, bulaşıcı ve sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmadığını, Alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını sağlık kuruluşundan temin edilen raporla belgelemiş olmak.

3. bentte yazılı hüküm, madde değişikliğinin tescil tarihinden itibaren uygulanır.

ORTAKLIĞA KABUL:
Madde 11- Gerekli şartları taşıyıp da,kooperatife ortak olmak isteyenler,yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda ana sözleşmenin tüm hükümlerinin,ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.Ortaklığa kabul,yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10 uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır. Ortaklığa kabul veya ret kararı, ilgiliye 15 gün içinde yazı ile bildirilir. İstekli ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara eşit meblağı bir defada öder. 17 nci madde uyarınca, devir yolu ile ortaklığa alınanlar hariç olmak üzere, daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden,yukarıdaki fıkrada belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulunun, bu hususta karar alması halinde mümkündür. Yedek üye, ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.

ORTAK SAYISI:
Madde 12- Kooperatifin ortak sayısı en az 7 kişidir. Ortak sayısı,imkanlara göre, genel kurulca belirlenir. Yönetim kurulu, genel kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydedemez.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA
Madde 13- Her ortak hesap senesi sonundan en az bir ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurmak suretiyle ortaklıktan çıkabilir. Yönetim kurulu bu hükme uygun olarak yapılacak isteğe rağmen, yazılı başvurunun kooperatif kayıtlarına girişinden itibaren bir ay içinde kabulden kaçınırsa, ortak çıkma dileğini noter aracılığıyla ile yönetim kuruluna bildirir. Bildiri tarihinden itibaren çıkma gerçekleşir.

ORTAKLIKTAN ÇIKARMA:
Madde 14- Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.
1- 10 uncu maddede yazılı ortaklık şartlarının kaybedenler.
2- Parasal yükümlülüklerini 30 gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden on gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden bir ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.
3- Kura çekimi sonucu kendilerine düşen yerleşim yerini kabul etmeyenler.
4- Yerleşim yeri ve konutlarda, yaptıkları tahribat ve/veya tadilatı,Y. Kurulunun yazılı ihtarına rağmen, 30 gün içinde düzeltmeyenler.
5- Kooperatifin,para,mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar.
Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 gün içinde notere tevdi edilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılamaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır. Üç aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir. Ortaklar bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ORTAKLIĞI SONA ERENLERİN HESAPLAŞMA:
Madde 15- Devir dışında bir nedenle ortaklığı sona erenlerin sermaye ve diğer alacakları, o yılın bilançosuna göre hesaplanarak, bilanço tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir. Ancak, ortaklığı sona erenlerin yerine yeni ortak alınması halinde, eski ortağın, 21, madde uyarınca ödediği gider taksitleri,derhal geri verilir Ayrılan ortaklar kooperatifin yedek akçeleri üzerinde bir hak iddia edemezler. Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

ÖLEN ORTAĞIN DURUMU :
Madde 16- Ortağın ölümü ile ortaklık sıfatı sona erer. Ölen ortağın kanuni mirasçılarının üç ay içinde, Ana sözleşmede ki ortaklık (madde 10) ve ortaklığa kabul (madde 11) şartlarına uygun bir temsilci tayin ederek, kooperatife bildirmeleri ve bu adayın yönetim kurulunca kabulu halinde,ortaklık hak ve yükümlülükleri kanuni mirasçılar lehine devam eder. Mirasçıların temsilci tayin etmemeleri, ana sözleşmeye uygun bir ortak adayı bildirmemeleri veya ortaklığa devam etmek istememeleri halinde,ölen ortağın alacak ve borçları,15.madde hükümlerine göre tasfiye edilir.

ORTAKLIĞIN DEVİR DURUMU:
Madde 17- Ortaklık yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmek suretiyle 10 uncu maddede belirtilen ortaklık şartlarını taşıyan kişilere devredilebilir. Yönetim kurulu, ortaklığı devralan kişinin ortaklık niteliklerini taşıması halinde, bu kişiyi ortaklığa kabul eder. Devir halinde, eski ortağın kooperatife karşı tüm hak ve yükümlülükleri yeni ortağa geçer,kooperatifçe,bu devir sebebiyle, taraflardan, ayrıca bir ödemede bulunmaları istenemez.

ORTAKLIĞA TEKRAR GİRME:
Madde 18- Ortaklığı sona erenler, ayrılma nedenlerinin ortadan kalkması halinde yeniden ortaklığa kabul edilebilirler. Bu ana sözleşmenin,14,maddesinin,5.bendi gereğince çıkarılanlar,kooperatife tekrar alınamazlar.

ORTAKLIK SENEDİ:
Madde 19- Her ortağın üyelik haklarının, adı yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırasıyla kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imza eder. İmzalı ortak senedi makbuz hükmündedir. Mezkur senet ana sözleşmeyi ihtiva etmek şartıyla ortaklık cüzdanı şeklinde de düzenlenebilir. Ortaklık senetleri kıymetli evrak niteliğinde olmayıp sadece ispat vesikası hükmündedir.

ORTAKLARIN ŞAHSİ SORUMLULUKLARI :
Madde 20- Her ortak kooperatifin borçlarına karşı, taahhüt ettiği pay tutarı kadar sorumludur. Kooperatiften ilişkisi kesilen ortağın sorumluluğu, ayrıldığı tarihten itibaren iki yıl devam eder. Kooperatife giren her ortak, girişinden önce doğmuş olan kooperatif borçlarından dolayı diğer ortaklar gibi sorumlu olur. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin sorumlulukları hakkındaki hükümler saklıdır.

ORTAKLIK PAYI DIŞINDAKİ ÖDEMELER:
Madde 21- Ortaklar; taahhüt ve tediye ettikleri ortaklık payı bedelleri dışında, kooperatif amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak üzere,genel kurulca kararlaştırılacak miktardaki, arsa,altyapı,inşaat ve benzeri gider taksitlerini ödemek zorundadırlar. Bu kararlarda,ana sözleşmenin 33,maddesinin 2, fıkrasında gösterilen nisap aranır

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KOOPERATİFİN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

KOOPERATİFİN ORGANLARI:
Madde 22- Kooperatifin organları şunlardır :
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetim Kurulu

GENEL KURUL:
Görev ve Yetkileri :
Madde 23- En yetkili organ olan genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
1- Bilanço, bilanço hesaplarının dökümü, gelir-gider farkı hesapları ile yönetim kurulu ve denetçiler tarafından verilen raporları ve yıllık tahmini bütçeyi inceleyerek kabul veya reddetmek.
2- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerini seçmek, ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek, gerektiğinde bunları azletmek,
3- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek aylık ücret, hakkı huzur ve yolluk miktarını görüşerek karara bağlamak,
4- Yönetim Kurulu tarafından verilen ortaklıktan çıkarma kararlarına yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak.
5- Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptal edilip edilemeyeceği konusunda karar vermek.
6- Ortaklardan tahsil edilecek taksit, miktar ve ödeme şartları ile, gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek.
7- Üst kuruluşa girme kararı vermek ve bu kuruluşta görevlendirilecek temsilcileri seçmek,
8- Ana sözleşmede yapılması öngörülen değişiklikler hakkında karar vermek,
9- Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek,
10- İnşaat işlerinin yaptırılma yöntemini kararlaştırmak,
11- Kooperatifin ortak sayısı ile,yapılacak konut ve tesislerin sayısını ve tipini tespit etmek.
12- Kooperatifin dağılması hakkında karar vermek, tasfiye kurulunu seçmek,
13- Kanun ve ana sözleşme ile genel kurula tanınmış olan diğer konular hakkında karar vermek,
Genel kurul, yukarıdaki görev ve yetkilerini devir ve terk edemeyeceği gibi, kooperatifin amaçları ile ilgili her türlü işler hakkında da karar verebilir.

Oy Hakkı ve Temsil:
Madde 24- Bütün ortaklar, genel kurula katılma hakkına sahiptir. Her ortak yalnız bir oya sahip olup, yazı ile izin verilmek suretiyle, bir ortak en fazla diğer bir ortağın oyunu kullanmak üzere temsilci tayin edebilir.Ortak sayısı 1000’ i geçtiğinde, her ortak,en çok 9 olmak üzere, birden fazla ortağı temsil edebilir.Eş ve birinci derece (Ortağın; çocuğu, ana ve babası, eşi, eşinin annesi ve babası) akrabalar için temsilde ortaklık şartı aranmaz. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile, kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir suretle katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda, oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetçiler hakkında uygulanmaz. Denetçiler, kendi ibralarında oy kullanamazlar Hiç bir ortak; kendisi, eşi veya usul ve füruğu ile kooperatif arasında ortaklık ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.

Toplantının Şekilleri Ve Zamanı:
Madde 25- Genel kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının, her yılın ilk altı ayı içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurul, kooperatif işlerinin ve ana sözleşme hükümlerinin gerektirdiği zaman ve surette toplanır.

Toplantı Yeri:
Madde 26- Genel kurul kooperatif merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Çağrıya Yetkili Organlar:
Madde 27- Genel kurul, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır. Gerekli hallerde denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Genel kurul yukarıdaki şekilde toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca toplantıya çağrılabilir. Ayrıca 4 ortaktan az olmamak kaydıyla toplam ortak sayısının 1/10’ unun isteği halinde, genel kurul 10 gün içinde yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır. Bu başvurunun müştereken ve noter tebligatı ile yapılması gerekir. Yönetim kurulunca bu isteğin zamanında yerine getirilmemesi ve sırasıyla denetim kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı şekilde yapılan başvurulardan da bir sonuç alınmaması durumunda, istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

Çağrının Şekli:
Madde 28- Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; taahhütlü mektupla, ayrıca gerektiğinde gazete ile gazete olmayan yerlerde mahalli örf ve adete göre ilan yoluyla yapılır. Çağrının sadece yazılı olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür. Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. Çağrıda, birimci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması gerekir: Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetini lir.

Bütün Ortakların Hazır Bulunması:
Madde 29- Kooperatifin bütün ortaklarının veya temsilcilerinin hazır bulunması ve itirazın olmaması halinde, genel kurul toplantılarına ilişkin diğer hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa da kararlar alınabilir. Ancak kararların muteber olabilmesi için, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması hususunda gerekli işlemlerin yapılmış olması şarttır. Yukarıdaki fıkraya göre alınan kararlar, tüm ortaklar veya ortakların toplantıda oy birliği ile seçecekleri temsilciler tarafından imzalanacak bir tutanağa bağlanır.

Bakanlığa Müracaat ve Gönderilecek Belgeler:
Madde 30- Genel kurul tarihi ile yeri ve gündemi, toplantıdan en az 15 gün önce, Ankara’da Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü) diğer illerde ise kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki Valiliğe (İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) yazılı olarak bildirilir. Bu bildirime Bakanlıkça tespit edilen miktardaki temsilci ücretinin ilgili maliye veznesine yatırıldığını gösteren belge eklenerek toplantıda temsilci bulundurulması talep edilir.

Gündem:
Madde 31- Olağan genel kurul gündemine aşağıdaki hususlar yazılır.
1- Yönetim ve Denetim Kurulları tarafından verilen raporların okunması,
2- Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının incelenmesi, onanması veya reddi,
3- Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin ibrası,
4- Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
5- Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
6- Gerekli görülen diğer hususlar. Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur. Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’ u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. Gündemde olamayan hususlar görüşülemez. Ancak kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’ unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

Ortaklar Cetveli:
Madde 32- Yönetim kurulu, her genel kurul toplantısından önce tüm ortakların ortak numaraları, isim ve ikametgahları ile asaleten ve vekaleten imzalanacak yerleri gösterir yönetim kurulunca imzalı bir ortaklar cetveli hazırlamakla yükümlüdür. Bu cetvel toplantıya katılanlar ile genel kurul başkanı ve Bakanlık temsilcisi tarafından isim yazılarak ayrıca imzalanır.

Görüşme ve Karar Nisabı :
Madde 33- Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için, kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az ¼ ‘ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda nisap temin edilemediği takdirde, ikinci toplantıda nisap aranmaz. Genel kurulda kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların yarıdan
fazlasının oyu ile alınır. Ancak kooperatifin dağılması, diğer bir kooperatifle birleşmesi veya ana sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar ortaklar cetvelinde imzası bulunanların 2/3 çoğunluğu ile verilir. Kamu kuruluşlarından alınan kredi miktarının arttırılmasından yararlanmak
üzere alınacak kararlarda, ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

Toplantının Açılması ve Başkanlık Divanı:
Madde 34- Genel kurul toplantısı; Bakanlık temsilcisi bulundurulması hususunda usulüne uygun başvurunun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 87 inci maddesine göre işlem yapıldığının tespiti ile toplantı nisabının sağlanması üzerine ve çağrıyı yapan organca yetkili kılınan kimseler tarafından açılır. Müteakiben bir genel kurul başkanı ile kararlaştırılacak sayıda sekreter üye ve gerektiğinde oy toplayıcı üye seçilir. Bu seçimlerde en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar.Genel kurul başkan ve üyelerinin, ortaklardan veya kooperatif üst kuruluşlarının temsilcileri arasından seçilmesi şarttır.

Oy Kullanma Şekli:
Madde 35- Oylamalar el kaldırılmak suretiyle yapılır. Ancak genel kurula katılanların yarıdan fazlasının talebi halinde gizli oya başvurulur.

Bilançonun Tasdiki ve İbra:
Madde 36- Bilançonun tasdikine dair olan genel kurul kararı yönetim kurulu ve denetim kurulunun ibrasını da kapsar. Ancak, bilançoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilanço yanlış olarak düzenlenmiş ise bilançonun tasdiki ile bu organlar ibra edilmiş olmazlar. Denetim raporunun okunmasından önce bilanço ile hesapların kabulü hakkında verilen kararlar geçerli değildir. İbra edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyeleri, bu organlara aynı genel kurulda tekrar seçilemezler. İbra edilmeyen yönetim kurulu aleyhine tazminat davası açılabilmesi için, bu konuda genel kurulca karar verilmiş olması gereklidir. Kooperatif denetçileri genel kurul karar tarihinden itibaren bir ay içinde dava açmaya mecburdur. Bu müddetin 10 geçirilmesiyle dava hakkı düşmez. Davanın reddi halinde, yönetim kurulu üyeleri tazminat talebinde bulunamazlar.

Kararların Tesiri:
Madde 37- Kanun ve ana sözleşmeye uygun surette toplanmış genel kurulda alınan kararlar, toplantıda bulunmayanlar veya aleyhte oy kullananlar hakkında da geçerli ve bağlayıcıdır.

Kararların İptali:
Madde 38- Aşağıda yazılı kimseler kanuna, ana sözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla genel kurul kararları aleyhine, toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde kooperatif merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilirler.
1- Toplantıda hazır bulunup da kararlara muhalif kalarak keyfiyeti tutanağa geçirten veya oyunu kullanmasına haksız olarak müsaade edilmeyen yahut toplantıya çağrının usulü dairesinde yapılmadığını veyahut gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini yahut da genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimseler karara katılmış bulunduklarını iddia eden pay sahipleri,
2- Yönetim Kurulu,
3- Kararların yerine getirilmesi yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin şahsi sorumluluklarını mucip olduğu takdirde bunların her biri, Bozma davasının açıldığı ve duruşmanın yapılacağı gün, yönetim kurulu tarafından usulen ilan olunur. Bir kararın bozulması, bütün ortaklar için hüküm ifade eder. Bozma kararının kesinleşmesi halinde bu husustaki ilam tescil ve ilan ettirilir.

Genel Kurul Tutanağı:
Madde 39- Genel kurul toplantılarının muteber olması için, ortaklar tarafından yapılan beyanlar ile muhalif kalanların muhalefet sebeplerini, yapılan seçimler ile verilen kararları içeren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların sayısı ile kullanılan oy sayısı ayrıca gösterilir. Genel kurul tutanağının altı, genel kurul başkanı ve üyeleri ile bakanlık
temsilcisi tarafından imzalanır.

Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı:
Madde 40- Toplantıya çağrının usulüne uygun yapıldığını gösteren belgeler ile ortaklar cetveli ve genel kurul tutanağı toplantı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Sicil Memurluğuna verilmekle birlikte gerekli tescil ve ilan işlemi yaptırılır.

Bakanlığa Gönderilecek Belgeler:
Madde 41- Toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde, yönetim ve denetim kurulları raporları ile bilanço ve gelir-gider cetvelleri, genel kurul toplantı tutanağı ile ortaklar cetvelinin ve istenebilecek diğer belgelerin onaylı birer örneği, kooperatifin ticaret siciline tescil edildiği yerdeki İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne tevdi edilir.

YÖNETİM KURULU:
Seçimi ve Süresi:
Madde 42- Yönetim kurulu, genel kurulca en az bir, en çok dört yıl için seçilir ve en az üç üyeden oluşur.Genel kurulca böyle bir süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır.Yönetim kuruluna seçilen üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Yönetim kurulunun asil ve yedek üyeleri, genel kuruldan en çok oy alanlar arasından sıra ile belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kur’ aya başvurulur. Süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Seçilme Şartları:
Madde 43- Yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Kooperatif ortağı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3- başka bir konut yapı Kooperatifinde yönetim kurulu üyesi olmamak,
4- Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi kötüye kullanma, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara ilişkin hükümleri ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre mahkum olmamak,
5- Aynı zamanda kooperatifte denetçi olmamak, Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiler, yukarıdaki şartları taşıyan gerçek kişiler vasıtasıyla temsil edilirler. Seçilme şartları denetim kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kurulunca son verilir. Hakkında yukarıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davası açılmış olanların görevleri ilk genel kurul toplantısına kadar devam etmekle beraber, yönetim kurulunca bu durumdaki üyelerin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karar alınmak üzere yapılacak ilk genel kurul gündemine madde konulur.

Görev ve Yetkileri:
Madde 44- Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme hükümleri içinde kooperatifin faaliyetini yöneten ve onu temsil eden icra organıdır. Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.
1-Kooperatifin amaçlarına, ortaklarının menfaatlerine ve genel kurulca belirlenen esaslara uygun arsa bulmak, arsa alımına ilişkin işlemleri yürütmek, arsayı tapu devri,veya tapuya şerh verdirilecek satış vaadi sözleşmesi ile satın almak, imar planını ile arsaların parselasyonunu yaptırmak.
2-Yıllık bilanço ile gelir-gider hesabının hazırlanmasını sağlamak,
3-Ortaklar ile ortak olmak için başvuranların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak.
4-Alınan arsada yaptırılacak konutlar ve diğer tesisler için gerekli plan proje ve haritalar yaptırmak,kooperatifin amaçlarının gerçekleşmesinde kullanılmak üzere ilgili kuruluşlardan borç para almak,
5-kredi alma işlerinde, kooperatife kredi açacak müesseselere olan taahhüt ve vecibelerinden ortakları haberdar etmek,
6-Satın alınacak arsa ile bunlar üzerinde yapılacak konutların bedellerini,gerek sermaye mevcudundan,gerekse, ortakların veya kredi kuruluşlarının verdikleri paralardan ödemek.
7-Kooperatife yapılan bağışları, kooperatif amacına uygun işlerde kullanmak.
8-Bakanlıkça istenecek her türlü evrak ve vesaiki ibraz etmek, bilgi vermek ve denetim için gönderilen yetkili elemanlara gerekli kolaylığı göstermek,
9-Kooperatifi resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,
10-İbra etmek,dava açmak, sulh olmak veya davadan vazgeçmek,
11-Genel kuruldan karar almak şartı ile, kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, rehine koymak veya mülkiyetlerini aktarmak,
12-Doğacak sorumluluk yönetim kuruluna ait olmak üzere, kendi ortakları arasından veya hariçten, bir veya birkaç kişiyi kooperatifi ilzam edecek tasarruflarda bulunmaya veya muayyen işlerde kooperatifi temsil etmeye yetkili kılmak,
13 Kamu kaynaklı kredi kullanımı için, kooperatif gayri menkullerini ipotek ettirmek.

Görev Bölümü ve Toplantılar:
Madde 45- Yönetim kurulu üyeleri; seçimi müteakiben yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, gereğine göre de birer katip ve muhasip üye seçerek görev bölümü yaparlar. Yönetim kurulu, başkanının bulunmadığı zamanlarda ikinci başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı en az ayda bir defa ve en az yarıdan bir fazla üyenin katılmasıyla yapılır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılır. Onda da eşitlik halinde söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Toplantılarda bulunmayan üyeleri temsilen oy kullanılamaz. Üyeler şahsi menfaatlerini ilgilendiren hususların görüşülmesi sırasında toplantıya katılamazlar. Özürsüz olarak üst üste üç defa toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır. Toplantılar kooperatif merkezinde yapılır. Ancak üyelerin çoğunluğunun tasvibi ile başka herhangi bir yerde de yapılabilir. Alınan kararlar tarihi ve numara sırasıyla yönetim kurulu karar defterine işlenir. Tüm üyelerin isimleri kararın baş tarafına yazılır ve alt tarafı toplantıya
katılanlarca isim yazılarak imzalanır. Verilen karara karşı olanlarla çekimser kalan üyeler, karşı olma veya çekimser kalma sebeplerini kararın altına yazarak imzalarlar.

Kooperatifin Temsil ve İlzamı:
Madde 46- Kooperatif adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya kooperatifin ilzamı için kooperatif unvanı altında temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası gereklidir. Yönetim kurulu kooperatifi temsil ve kooperatif adına imza etmeye yetkili şahısları kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe onaylanmış bir sureti, imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil memurluğuna verilir. Gerektiğinde yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

Üyeliğin Boşalması:
Madde 47- Yönetim kurulu üyeleri, istifa etmek suretiyle her zaman çekilebilirler. Herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yönetim kurulunca aldıkları oy sırasına göre yedek üyeler çağırılır. Eşit oy alanlar arasında kur’ a çekilir. Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan yönetim kurulu üyeliklerine denetim kurulu tarafından geciktirilmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırılır. Yedek üyelerle de yönetim kurulunun tamamlanamaması halinde eğer
yönetim kurulu toplantı nisabını kaybetmişse, Türk Ticaret Kanununun 315 inci maddesinin birinci fıkrasına göre hareket olunur. Yönetim kurulu toplantı nisabının altına düşmüşse, denetim kurulu tarafından seçimler yapılmak üzere derhal genel kurul toplantıya çağrılır.

Sorumluluk ve Yasak Muameleler:
Madde 48- Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetimi için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve gelişmesi yolunda bütün gayretini sarf eder. Üyeler, yönetim kurulundaki faaliyetleri sırasında öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdürler. Yönetim kurulu gerekli defter ve belgeler ile genel kurul evraklarının ve ortak listelerinin muntazam hazırlanıp, tutulup, saklanmasından ve gelir-gider hesabı ile yıllık bilançonun kanuni hükümlere uygun olarak hazırlanıp incelenmek üzere denetçilere verilmesinden sorumludur. Yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Yönetim kurulu üyeleri ve temsile yetkili şahıslar,genel kurulun devredemeyeceği yetkileri kullanamaz. Yönetim kurulu üyeleri kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan müteselsilen sorumlu olup, kooperatife tazmin etmekle yükümlüdürler. Kusurlu olmadığını tespit eden üyeler ile karara muhalif kalıp durumu hemen denetim kuruluna yazılı olarak bildiren veya özrü nedeniyle toplantıda hazır bulunmayan üyeler sorumluluktan kurtulurlar. Görevi sonra eren üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ayrılış tarihinden itibaren beş yıl devam eder.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 49- Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile murahhas üyelere bu sıfatla yapacakları hizmet için aylık ücret veya katılacakları her toplantı için bir huzur hakkı ve yapacakları görev seyahatleri için yolluk ödenir. Ödemenin miktar ve şekli genel kurulca kararlaştırılır. Yönetim kurulu üyelerine, genel kurulca kararlaştırılan yukarıdaki nev’i ve miktarların dışında hiç bir ödeme yapılamaz.

Murahhas Üye:
Madde 50- Yönetim kurulu kararı ile, üyelerden bir veya bir kaçı kooperatif temsil yetkisini haiz murahhas üye seçilebilir. Murahhas üyelerin seçilmesi ve değiştirilmesi ticaret siciline tescil ettirilir.

Müdür ve Diğer Personel :
Madde 51- Yönetim kurulu, kooperatifin mali ve idari işlerini yürütmek üzere kendi arasından veya hariçten bir müdür ile kooperatif işlerinin gerekli kıldığı diğer personeli istihdam edebilir. Bunlar kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludur. İstihdam edilecek personelin nitelik ve görevleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bütçede belirtilmek şartı ile bu personele yönetim kurulunca tespit edilecek ücret verilir.

DENETİM KURULU:
Seçimi ve Süresi:
Madde 52- Genel kurulca, en az bir yıl için ortaklar arasından veya dışarıdan en az iki veya daha fazla denetim kurulu üyesi ile bir o kadar da yedeği seçilir. Genel kurulca süre tespiti yapılmaması halinde bir yıl için seçilmiş sayılır. Süreleri biten üyeler tekrar seçilebilir. Bu ana sözleşmenin 42 inci maddesinin 3üncü ve 4üncü fıkraları hükümleri denetim kuruluna üye seçiminde de uygulanır.

Seçilme Şartları:
Madde 53- Denetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.
1- Türk vatandaşı olmak ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak,
2- Türk Ceza Kanununun zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, görevi suiistimal, sahtekarlık, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, emniyeti suiistimal ve devletin şahsiyetine karşı suçlara ilişkin hükümleri ile Kooperatifler kanunu hükümlerine göre mahkum olmamak.
3- Aynı zamanda kooperatifte yönetim kurulu üyesi, kooperatif personeli veya yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü derece dahil kan ve sıhri hısım (Kendisinin ve eşinin anne, baba, çocuk, büyükanne, büyükbaba, torun, amca, hala, dayı, teyze, kardeş, kardeş çocuğu) olmamak, yönetim kurulu üyeleriyle aralarında iş ortaklığı bulunmamak.

Görev ve Yetkileri:
Madde 54- Denetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır,
1- Yıllık bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek bu husustaki görüşlerini birlikte veya tek başına genel kurula bir raporla bildirmek.
2- Kooperatif işlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak amacıyla en az üç ayda bir defa kooperatifin defterlerini incelemek,
3- En az üç ayda bir defa kooperatifin nakit mevcudu ile menkul değerlerini kontrol etmek,
4- Bütçe, bilanço ve gelir-gider cetvelini denetlemek,
5- Yönetim kurulunun ihmali halinde genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
6- Yönetim kurulu üyelerinin kanun ve ana sözleşme hükümleri ile iyi niyet esaslarına uygun davranmalarına nezaret etmek,
7- Yönetim kurulu üyelerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını araştırmak,toplantı nisabının kaybedilmesi halinde boşalan bu üyeliklere geciktirmeksizin yeteri kadar yedek üye çağırmak,
8- Alınan arsaya ilişkin proje,altyapı ve inşaat işlerinin usulüne uygun yürütülmesini temin en, bunlarla ilgili hesap ve işlemleri denetlemek.
9- Kooperatif ortaklarının, yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif personeli hakkındaki şikayetlerini incelemek ve inceleme sonucunu yıllık raporunda açıklamak,
10- Uygun gördükleri teklifleri yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları gündemine koydurmak, Denetim kurulu üyeleri, görevleri çerçevesinde işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun ve ana sözleşmeye aykırı hareketleri bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde aynı zamanda genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
Denetim kurulu üyeleri, kendilerine kanun ve ana sözleşme ile verilen görev ve yetkileri, gerektiğinde tek başlarına da kullanabilirler. Denetim kurulu üyeleri, yönetim ve denetim kurul toplantılarına katılırlar.Ancak yönetim kurulu toplantılarında oy kullanamazlar.

Sorumluluk:
Madde 55- Denetim kurulu üyeleri, kanun ve ana sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen sorumludurlar.Bunlar görevleri sırasında öğrendikleri ve açıklanmasında kooperatif veya ortaklar için zarar umulan hususları açıklayamazlar.Ayrıca,ortaklık işlemleri dışında, kendi şahıslarını ilgilendiren hususlarda,kooperatifle iş yapamazlar.

Denetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması:
Madde 56- Denetim kurulu üyeleri istifa etmek suretiyle her zaman görevlerinden çekilebilirler.
Kanun ve ana sözleşmede belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanların üyelikleri kendiliğinden sona erer.Üyeliğin her hangi bir nedenle boşalması halinde yerlerine en çok oy alan yedekleri geçer. Yedeklerle beraber üye sayısı genel kurulca belirlenen sayının altına düştüğü takdirde, mevcut üye veya üyeler ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere yerine birisini seçerler. Yedekler de dahil toptan boşalma olursa, Türk Ticaret Kanununun 351 inci maddesinin son cümlesine göre hareket edilir.

Denetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri:
Madde 57- Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarı ile ödeme şekli genel kurul tarafından tespit olunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ARSA ve KONUTLAR

ARSA ALIMI:
Madde 58- Arsa alımında takip edilecek usul ile alınacak arsanın niteliği, yeri ve azami fiyatı genel kurulca tespit edilir. Arsa alımının, tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi ile yapılması ve alınacak arsanın kooperatifin amacına uygun olması şarttır.

Yapılacak Konutlar ve Diğer Tesislerin Belirlenmesi:
Madde 59- Konutlar,arsa durumuna,projeye,ortakların ihtiyaç ve tercihlerine göre değişik tip ve gruplar halinde planlanabilir. Yaptırılacak konutlar ile 61.maddede belirtilen genel hizmet tesislerinin sayı, cins ve özellikleri, kooperatifin amacına ve ortakların ihtiyaçlarına uygun olarak genel kurulca belirlenir. Bu belirleme sırasında ,konutların gerek tip ve gruplar,gerekse diğer özellikleri itibari ile; ortakların isteklerine göre dağıtılması esası da kararlaştırılabilir.
Kooperatifçe, konut inşaatlarının devamı sırasında veya tamamlanmasından sonra değişik yer ve zamanlarda yeniden arsa alınması ve ortak kaydedilmesi şeklinde faaliyette bulunulamaz.

Proje, Altyapı ve İnşaat İşleri:
Madde 60- Alınan arsaya ilişkin proje, altyapı ve inşaat işlerinin yaptırılma usulü genel kurulca tespit edilir. Yukarıdaki işlerin yaptırılmasında; ihale veya emanet usulünden hangisinin uygulanacağı, ihale usulünün kabulü  halinde bunun kapalı teklif usulü, açık teklif usulü, pazarlık usulü veya yarışma usulü suretiyle yürütüleceği, ihale komisyonunun nasıl teşkil edeceği, emanet usulünün tercih edilmesi halinde ise emanet komisyonunun kimlerden oluşturulacağı hususları genel kurul kararında belirtilir. Sözü geçen işlerin belirlenen usule, proje, şartname ve iş programlarına göre yürütülüp sonuçlandırılmasından yönetim kurulu üyeleri müteselsilen sorumlu olup, denetim kurulu üyeleri de buna ilişkin hesap ve işlemleri tetkik ve denetlemekle yükümlüdür.

Konut Bedellerinin Tespiti:
Madde 61- Arsa bedeli ile yapı masrafları ve yol, su elektrik gibi müşterek tesis masrafları, okul, kütüphane, satış mağazaları, bahçe ve spor alanı gibi genel hizmet tesis bedellerinden her konuta düşecek olan miktar ile genel giderler ve yönetim masraflarından ortaklara düşecek paylar hesaplanmak suretiyle konutların geçici maliyetleri bulunur. Bundan sonra yönetim kurulu kararı ile oluşturulacak en az üç kişilik bir teknik heyet tarafından konutların yeri, yapı durumu ve sair özelliklerine göre kıymet takdir olunur. Teknik heyet kararı bir rapora bağlanarak, tanzim tarihi ve imzaların doğruluğu bakımından noterce onandıktan sonra yönetim kuruluna tevdi edilir. Bu rapor,
yönetim kurulunca ,noter vasıtasıyla, taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığında ortaklara tebliğ edilir. Ortaklar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde bu kıymetlere itiraz edebilirler.15 günün geçmesiyle itiraz hakkı kesin olarak düşer. İtiraz edildiği takdirde, teknik heyet ile yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından birer, itirazda bulunan ortaklar tarafından seçilecek bir kişiden oluşan 3 kişilik yeni bir kurul marifetiyle tekrar kıymet takdir olunur. Bu heyet tarafından takdir olunan fark, geçici maliyet bedellerine eklenir veya bu bedelden indirilir.Geçici maliyet tespitinden sonra yapılan masraflar kesinleşen kıymet takdiri ile orantılı olarak bölünerek kesin maliyet bulunur. İtiraz taksitlerin ödenmesini geciktiremez. Her ortak kendisine düşen konutu kesin maliyet bedeli üzerinden kabule mecburdur. Ortaklar, yönetim kuruluna yazıyla bilgi vermek şartıyla kendilerine düşen konutları diğer ortakların konutları ile değiştirebilirler.

Konutların Ortaklara Dağıtımı:
Madde 62- Konutlar, maliyet bedelleri kesinleştikten sonra ortaklar veya temsilcilerin katılımıyla noter önünde çekilecek kura ile dağıtılır. Ancak, 59. maddenin 2. fıkrası uyarınca, konutların ortaklara önceden dağıtılması halinde kura ya başvurulmaz. Kura ‘nen yer ve zamanı en az 15 gün önce taahhütlü mektupla veya imza karşılığı ortaklara bildirilir.

Konut Bedellerinin Ödenmesi:
Madde 63- Ortağın, bu ana sözleşmenin 21nci maddesi uyarınca yatırdığı paraların toplamı, konutun kesin maliyet bedelinden indirilerek geri kalanı genel kurulca kararlaştırılan taksitlere bağlanır. Bu taksitler için ortaklardan bono alınır.

Kredi Borçları ve Konutların Mülkiyeti:
Madde 64- Yapılan konutlar ortaklara dağıtıldıktan ve kesin maliyetle ödenecek taksitler de belli olduktan sonra, kooperatifin aradan çekilmesi ve borç miktarı kadar kredi veren kuruluş lehine ipotek tesisi suretiyle, konutların mülkiyetleri de ortaklara aktarılarak ferdi münasebete geçiş muamelesine başlanır. Muamelenin tamamlanması ve kendi borcunu kabullenmiş olması ile ortağın artık kredi borcu bakımından kooperatifle ilgisi kesilmiş olur. Yapı kullanma iznin alınmasına müteakip en çok bir yıl içinde, ortakların Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işlerinin sonuçlandırılması şarttır.

Konutların Sigorta Ettirilmesi:
Madde 65- Kredi veren kuruluşça yaptırılmadığı takdirde, kooperatif, bedeli tamamen ödeninceye kadar, genel kuruldan karar almak suretiyle bütün konutları, kesin maliyet bedeli üzerinden yangına karşı sigorta ettirebileceği gibi, ayrıca lüzum görülürse su baskını, deprem ve yıldırıma karşıda sigorta ettirebilir. Bu takdirde ortaklar paylarına düşen sigorta primini, 63ncü maddeye göre tespit edilen taksitlerle birlikte ödemek zorundadırlar.

Konutlarda Tadilat:
Madde 66- Ortaklar, kullanma amacıyla teslim aldıkları konutlarda,yönetim kurulunun yazılı onayı ile , Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uygun olmak ve yapının hüviyetini bozmamak şartı ile değişiklik yapabilirler. ( Kredi veren kuruluşların hüküm ve şartları saklıdır.)

Konutların Bakımı:
Madde 67- Konutların bakımı, bunların Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olması halinde bu konudaki mevzuat esasları dahilinde yapılır. Münferit konularda ise yönetim kurulunun tespit edeceği esaslara göre yürütülür. Bu takdirde müşterek elemanlar kullanılarak bunların masrafları ortaklara bölünebilir. Her ortak borcunu tamamen ödeyinceye kadar konutunu ve arsasını iyi bir suretle muhafaza etmekle mükelleftir. Konutun tamire muhtaç kısımlarını derhal onarmak
ortağa aittir. Bunu yerine getirmeyen ortağa yönetim kurulunca tebliğ edilecek bir yazı ile, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde tamirin yaptırılması ihtar olunur. Bahse konu tamir; ortak tarafından yaptırılmadığı takdirde kooperatifçe yapılır. Tamir bedeli ile tahsil masrafları ve devlet tahvillerine verilen en yüksek faiz haddini geçmemek üzere genel kurulca tespit edilecek faiziyle birlikte ortaktan alınır.

KOOPERATİFİN HESAPLARI VE DEFTERLERİ
HESAPLARI:
Hesap Dönemi, Bilanço ve Netice Hesapları:
Madde 68- Kooperatifin hesap dönemi takvim yılıdır. İlk faaliyete geçildiği yıldaki hesap dönemi kooperatifin kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer. Yönetim kurulu her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle envanter yapar, bilançoyu ve gelir-gider hesaplarını hazırlayıp genel kurul toplantısından en az bir ay önce denetim kurulu üyelerine verir. Denetim kurulu üyeleri bunları en çok on gün içinde inceleyerek müştereken düzenleyecekleri raporla birlikte yönetim kuruluna iade ederler. Bilanço ve netice hesapları genel kurul toplantısından en az 15 gün önce kooperatif merkezinde ortakların incelemesine sunulur ve isteyenlere birer sureti verilir.

Muhasebe Usulü:
Madde 69- Kooperatifin hesapları, genel kabul görmüş muhasebe prensip ve usullerine uygun olarak tutulur ve mali durum tabloları buna uygun şekilde hazırlanır.

Gelir-Gider Farkı ve Dağıtımı:
Madde 70- Gelir-Gider farkı genel kurulca onaylanan yıllık bilançoya göre tespit edilir. Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine kazanç üzerinden pay verilemez ve Kooperatif yalnız ortaklarıyla iş yapar.Gelir-gider müspet farkının % 1’i ,bilanço tarihinden itibaren 3 ay içinde 1163 Sayılı Kanunun 94’ üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı emrindeki fona yatırılır. Ortaklarla yapılan işlemlerden doğmuş bulunan,geri kalan farkın tamamı ,yedek akçe olarak ayrılır. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz,sermaye üzerinden kazanç dağıtılamaz Gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde ortaya çıkan açık yedek akçelerden, bunların yetmemesi halinde ortak sermaye paylarından ve 71 inci maddeye göre oluşturulan özel fondan karşılanır.

Özel Fon :
Madde 71- Kooperatif,ortak dışı işlemlerde bulunmuş ise,70.madde gereğince fon için ayrım yapıldıktan sonra,geri kalan müspet farkın tamamı,kooperatifin gelişmesine yarayacak işlerde kullanılmak üzere, özel bir fon hesabında toplanır. Bu fonda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esaslar, genel kurulca kararlaştırılır.

Borç senetlerinin takibi:
Madde 72- Kooperatifçe,borç taksitleri veya ara ödemeleri karşılığında,ortaklardan alınan borç senetleri için,ortaklara,bunların ödenme tarihi ve tutarlarını gösteren, imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir. Bu senetler, muhasebe kayıtlarına geçirilir. Senetlerin ciro edilmesinde basiretli bir tacir gibi davranılır.

Devir teslim tutanağı:
Madde 73- Yönetim kurulu üyeleri ve memurları, görev devir ve teslimleri sırasında,sorumlulukları altındaki para,mal,defter,belge ve diğer kooperatif varlıklarını, bir tutanakla yeni görevlilere teslim etmekle yükümlüdürler.

Avanslar ve ödemeler:
Madde 74- Kooperatifin amaç ve işleri dışında avans verilemez ve ödeme yapılamaz. Her türlü ödemelerin,geçerli belgelere dayandırılması şarttır. Verilecek avansın sebebi,miktarı,süresi,geri alınma şartları,kapatılması şekli ile kasada günlük olarak bulundurulacak azami para miktar ve kooperatif parasının amaçlara uygun şekilde değerlendirilmesi usulü, yönetim kurulunca belirlenir.

Kooperatifin Aczi Halinde Yapılacak İşler:
Madde 75- Kooperatifin aciz halinde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise,yönetim kurulu,piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere,derhal bir ara bilançosu tanzim eder. Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tavsiye bilançosu veyahut da,yukarıda sözü geçen ara bilançosu, kooperatif mevcudunun borçlarını,artık karşılayamayacağını gösteriyorsa,yönetim kurulu,Sanayi ve Ticaret Bakanlığına durumu bildirerek,genel kurulu derhal olağan üstü toplantıya çağırır. Son yılın bilançosunda, kooperatif varlığının yarısı karşılıksız kalırsa,yönetim kurulu
derhal genel kurulu toplantıya çağırarak, durumu ortaklara arz eder. Aynı zamanda ilgili mahkeme ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi verir. Mali durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde, yönetim kurulunun veya alacaklılardan birinin isteği üzerine,mahkeme, iflasın açılmasını
erteleyebilir. Bu takdirde,mahkeme, mevcutlar defterinin tutulması,yönetim memuru(Yediemin) atanması gibi,kooperatif varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirleri alır.

DEFTERLER:
Madde 76- Kooperatifte aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur.
1- Yevmiye defteri,
2- Defter-i Kebir
3- Envanter Defteri
4- Karar defteri
5- Ortaklar Defteri
Kooperatifte bu defterlerden başka, kasa defteri ile işin mahiyet ve öneminin gerektirdiği diğer defterler de tutulur.

Yevmiye Defteri:
Madde 77- Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin belgelerden çıkarılarak tarih sırasıyla ve madde halinde düzenli olarak yazılmasına mahsus defterdir. Yevmiye maddelerinin en az aşağıdaki bilgileri içermesi şarttır.
a)Madde sıra numarası, (Makine ile tutulan muhasebelerde zorunlu değildir.)
b)Tarih,
c)Borçlu hesap,
d)Alacaklı hesap,
e)Meblağ,(yardımcı hesaplara taksim edilenlerin, izahat sütununda gösterilmesi şarttır)
f)Her kaydın dayandığı belgenin türü,tarihi ve numarası. Yevmiye defterine geçirilecek kayıtlar haklı sebep olmaksızın on günden fazla geciktirilemez. Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.

Madde 78- Defteri Kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.Defteri Kebirdeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şarttır.
a) Tarih,
b) Yevmiye defteri madde numarası,
c) Meblağ,
d) Toplu hesaplarda yardımcı nihai hesapların isimleri.

Envanter Defteri:
Madde 79- Envanter defterine, kooperatifin açılış tarihinde ve müteakiben her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur. Kanunda aksine hüküm olmadıkça hesap dönemi sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların ertesi hesap döneminin ile üç ayı içinde tamamlanmış olması gerekir. Envanter defterine geçirilen envanter ve bilanço yönetim kurulunca imza ve notere ibraz olunur. Noterce son kaydın altına (görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmek şarttır.

Karar Defteri:
Madde 80- Karar defterine genel kurul ve yönetim kurulu tarafından görüşmeler sonucu verilen kararlar yazılır. Yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul karar defteri olarak ayrı ayrı tutulur. Genel kurul karar defterine yönetim kurulunca aslına uygunluğu tasdik edilmiş olarak genel kurul tutanakları yazılır veya yapıştırılır.

Ortaklar Defteri:
Madde 81- Ortaklar defterine, her ortağın adı-soyadı, iş ve konut adresi, kooperatife giriş ve çıkış tarihleri veya çektiği paralar tarih sırasıyla yazılır. Çıkarılan ortaklarla ilgili çıkarma kararının gerekçeli olarak bu deftere yazılması ve çıkarma işleminin kesinleştiği tarihin gösterilmesi gerekir.

Defterleri Tasdik Ettirme Yükümlülüğü:
Madde 82- Kooperatifin tutmak zorunda olduğu yevmiye defteri, defter-i kebir, envanter defteri ve her iki karar defteri kullanılmaya başlanılmadan önce notere ibraz olunur. Noter bu defterleri mühür ve imzasıyla tasdik eder.

Defter ve Belgelerin Saklanması:
Madde 83- Kooperatif ile ilgili yazı, mektup, telgraf, fatura, cetvel, senet, makbuz, tutanak, şartname, proje, hak ediş, fiş gibi belgelerle ödenmeleri gösteren belgeler, mukavele, taahhüt, kefalet, sair teminat senetleri ve mahkeme ilamları gibi belgeler muntazam bir şekilde dosya halinde muhafaza edilir. Bu belgelerle defterler son kayıt tarihinden itibaren on yıl geçinceye kadar saklanır. Kooperatifin sona ermesi halinde ilgili belgeler saklanmak üzere Türk Ticaret Kanununun 68 inci maddesi uyarınca noter veya ortaklardan birine tevdi olunur.

ALTINCI BÖLÜM
DAĞILMA VE TASFİYE

Birleşme ve Devir:
Madde 84- Genel kurul, kooperatifin konu ve amaçları ile ilgili diğer bir kooperatifle birleşmesine veya kamu tüzel kişisine ya da her hangi bir vakıf veya derneğe devredilmesine karar verebilir. Bu hallerde 1163 sayılı Kanunun 84 üncü ve 85 inci maddelerine göre işlem yapılır.

Dağılma Sebepleri :
Madde 85- Kooperatif;
1- Ortak sayısının 7’ den aşağıya düşmesi üzerine,
2- Genel kurul kararıyla
3- İflasın açılmasıyla
4- Kanunlarda öngörülen diğer hallerde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının mahkemeden alacağı karar üzerine
5- Diğer bir kooperatifle birleşmesi veya devralınması suretiyle,
6- Üç yıl olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde
7- Amacına ulaşma imkanının kalmadığının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır. Ayrıca, kooperatif, ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip, konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle de, amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak,tescil tarihinden itibaren altı ay içerisinde , usulüne uygun
şekilde ana sözleşme değişikliği yapılarak,kooperatifin amacının ve türünün değiştirilmesi halinde, dağılmaya ilişkin hükümler uygulanmaz

Tasfiye Kurulu:
Madde 86- Tasfiye kurulu genel kurul tarafından seçilecek en az iki kişiden oluşur. Genel kurul bu hususta yönetim kurulunu da görevlendirebilir. Genel kurulca tasfiye kurulu için bir seçim veya görevlendirme yapılmadığı takdirde, tasfiye işlerini yönetim kurulu yürütür. Bunlar genel kurulca her zaman azil ve yerlerine yenileri tayin olunabilir. Tasfiye kurulunun yukarıdaki fıkraya göre oluşturulmasına imkan bulunmaması halinde ortaklardan birinin başvurusu üzerine mahkemece tasfiye memurları atanabileceği gibi, ortağın talebine istinaden tasfiyeye memur kimselerin
haklı sebepler dolayısıyla azli ile yerlerine yenilerinin atanmasına da karar verilebilir. 1163 Sayılı Kanunun değişik 56’ncı maddesinin 1’ inci fıkrasının 3’ üncü bendi ile 62’ inci maddesi hükümleri tasfiye kurulu üyeleri hakkında da uygulanır. Tasfiye kurulu üyelerine, tayin eden merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir. Yönetim Kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi :
Madde 87- Tasfiye kurulu, tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesi için çalışmakla yükümlü olup, tasfiye işlemlerine ilişkin görevlerini aşağıdaki şekilde yürütür.
1. Dağılma, tasfiye kurulunca Ticaret Siciline tescil ettirilir ve Ticaret Sicil gazetesi ile mahalli bir gazetede birer hafta arayla üç defa yaptırılacak ilanla alacaklılar tasfiyeden haberdar edilerek bir yıl içinde alacaklarını beyana davet edilir.
2. Tasfiye süresince kooperatif unvanı “ Tasfiye Halinde “ ibaresi ilave edilerek kullanılır.
3. Kooperatif genel kurulu aksine karar vermiş olmadıkça tasfiye memurları menkul malları pazarlık veya açık arttırma usulüyle satabilir. Gayri menkullerin satılma şekli genel kurul kararı ile belirlenir.
4. Tasfiye memurları, göreve başladıkları zaman, kooperatifin dağılma kararının verildiği tarihteki durumunu inceleyerek varlıkları, alacakları, borçları gösterir bir envanter defteri ile açılış bilançosu hazırlar; ayrıca kooperatifin mevcut ortakları ile bunların alacak ve borç durumlarını
gösterir bir cetvel tanzim edilir.
5. Kooperatifin eskiden başlamış olup da henüz bitirilememiş işlerinden tamamlanması mümkün olanlar tamamlanır, taahhütler yerine getirilir, alacaklar ve gerektiğinde ödenmemiş sermayeler tahsil edilir.
6. Kooperatif borçlarının mevcutlarından fazla olması halinde, tasfiye memurları durumu mahkemeye bildirir.
7. Tasfiye sırasında tasfiye kurulu kararlarının yer alacağı bir tasfiye defteri tutulur. Tasfiyenin yönetim kurulunca yürütülmesi halinde yönetim kurulu karar defteri tasfiye defteri olarak kullanılır.
8. Tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yıl sonu için ara bilançolar ile tasfiye sonunda kesin bilanço hazırlanır ve genel kurula sunulur.
9. Tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında aranacak toplantı nisabı hakkında 33 üncü maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
10. Kooperatiften alacaklı oldukları bilinenlerin alacak tutarları ile muaccel ve tartışmalı olan borçlara karşılık düşen meblağı notere tevdi olunur.
11. Kooperatifin borçlarının ve pay bedellerinin ödenmesinden sonra kalan miktar dağılma anında kayıtlı ortaklar veya hukuki halefleri arasında ödenmiş sermayeleri ile orantılı olarak dağıtılır.
12. Tasfiyenin sona ermesi üzerine kooperatif unvanının sicilden silinmesi tasfiye memurlarınca sicil memurluğundan talep edilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Bakanlık ve Diğer Kurum ve Kuruluşların Denetimi:
Madde 88- Kooperatif Sanayi ve Ticaret Bakanlığının denetimine tabidir. Bakanlık; kooperatif üst kuruluşlarını,ilgili müesseseleri ve bağımsız denetim kuruluşlarını kooperatifi denetlemekle görevlendirebilir. Kredi veren kamu kurum ve kuruluşları da; kredilerin açılış gayesine uygun
olarak kullanılıp kullanılmadığı,plan ve projesine uygunluğu, teknik özellikleri ve kalite açısından, kooperatifi denetleyebilir Kooperatif görevlileri; Kooperatife ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif
kontrolörlerine ve kredi kuruluşlarının denetim görevlilerine göstermek, saymasına
ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler.

Siyasi Faaliyet Yasağı:
Madde 89- Kooperatif, siyasi maksatlı veya genel güvenlik,asayiş ve kamu düzenini bozmaya yönelik faaliyet gösteremez ve kooperatif faaliyetleri bu maksatlara alet edilemez. Kooperatif,siyasi partilerden ve teşekküllerden veya birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerde bulunan kişi ve teşekküllerden herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez,bunlara maddi yadımda bulunamaz.Kooperatifin yönetim ve denetim kurulları kooperatifi temsilen siyasi partilerin yapacakları her türlü toplantılara katılamazlar

İlan ve Reklamlar:
Madde 90- Kooperatifçe tanıtım ve ortak kaydı amacıyla yapılacak ilan, reklam ve açıklamalar, eksik ve gerçeğe aykırı olamayacağı gibi, yanıltıcı bilgi ve unsurları taşıyamaz.

Kanun Hükümlerinin Uygulanması:
Madde 91- Bu ana sözleşmede açıklık olmayan hallerde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ait hükümleri uygulanır.

İlk Yönetim Kurulu Üyeleri :
Madde 92- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kurucu ortaklar yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1- .Mustafa Semih Kumbasar
2- .Caner Fidaner
3- . Mehmet Ali Baran

İlk Denetim Kurulu Üyeleri:
Madde 93- İlk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kimseler denetim kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.
1- .Sülün Falay
2- Dündar Çiftcioğlu

Kurucular:
Madde 94- Aşağıda isimleri, tabiiyetleri, ikametgah adresleri taahhüt ve tediye ettikleri sermaye payları ile imzaları bulunan
1. Kurucu ortaklar, bu anasözleşmenin 10’ uncu maddesinde belirtilen ortaklık şartlarını taşıdıklarını,
2. İlk yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyeleri bu anasözleşmenin 43 üncü ve 53 üncü maddelerinde belirtilen seçilme şartlarını taşıdıklarını beyan ederler.

ADI SOYADI
ÜNVANI UYRUĞU ADRESİ SERMAYE
TAHHÜDÜ
YTL ÖDEDİĞİ
SERMAYE
YTL İMZA
25 Mustafa
Semih
Kumbasar T.C. Narlıdere / İzmir 1,oo,- 1,oo,- ********
Caner
Fidaner T.C. Güzelbahçe / İzmir 1,oo,- 1,oo,- ********
Mehmet Ali
Baran T.C. Alsancak / İzmir 1,oo,- 1,oo,- ********
Sülün
Falay T.C. Yeniköy / İstanbul 1,oo,- 1,oo,- *********
Dündar
Çiftcioğlu T.C. Karşıyaka / İzmir 1,oo,- 1,oo,- ********
Neyir
Hulya
Savran T.C. Narlıdere / İzmir 1,oo,- 1,oo,- ********
Tülin
Hızlı T.C. Balçova / İzmir 1,oo,- 1,oo,- ********

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development